آیین نامه اجرایی بند (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » آیین نامه اجرایی بند (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور


آیین نامه اجرایی بند (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

رده: + قوانین جدید
آیین نامه اجرایی بند (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
شماره۱۲۰۸۹۵/ت۴۹۵۵۵هـ                     ۳۰/۶/۱۳۹۲
آیین نامه اجرایی بند (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی بند (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی ملی و استانی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ذیل برنامه های (۴۰۱۵۲) و (۴۰۲۰۱) مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور شامل وزارتخانه های نیرو (شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران) و جهاد کشاورزی (سازمان های جهاد کشاورزی استان ها) و مؤسسات جهاد نصر.
ب ـ بهره برداران: سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی، تعاونی های تولیدی کشاورزی، تشکل های آب بران و شرکت های سهامی زراعی که متقاضی استفاده از امکانات و تسهیلات این آیین نامه می باشند.
ج ـ سهم بهره برداران: معادل پانزده درصد از هزینه های مربوط به احداث و تکمیل طرح های مشمول این آیین نامه که توسط بهره برداران در قالب یکی از موارد زیر و یا ترکیبی از آنها قابل تأمین است:
۱ـ تأمین کالا: مصالح، تجهیزات، ادوات و ماشین آلات موردنیاز در اجرای طرح که معادل ریالی ارزش آن در زمان عقد قرارداد براساس نظر کارشناس رسمی تعیین می شود.
۲ـ تهاتر زمین: مابه ازای ارزش آن بخش از اراضی بهره بردار که در اثر اجرای طرح از چرخه تولید خارج می شود. معادل ریالی این مابه ازاء در زمان عقد قرارداد براساس نظر کارشناس رسمی تعیین می شود.
۳ـ تأمین کارگر: میزان نیروی کاری که توسط بهره برداران در اجرای طرح به کار گرفته می شود. مبنای محاسبه معادل ارزش ریالی آن، حداقل دستمزد روزانه نیروی کار در چارچوب مقررات مربوط و در زمان عقد قرارداد می باشد.
۴ـ پرداخت نقدی: مبالغی که توسط بهره بردار بابت سهم خود در اجرای طرح به صورت نقدی پرداخت می شود.
د ـ سهم مشارکت دولت: هشتاد و پنج درصد از کل هزینه های احداث و تکمیل طرح های مشمول این آیین نامه که توسط دستگاه اجرایی تعیین و تأمین می شود.
هـ ـ مؤسسه عامل: بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی که اعتبارات سهم دولت در قالب تفاهم نامه با دستگاه اجرایی نزد آن نگهداری می شود.
و ـ حساب خاص: حساب طرح (غیردولتی) که توسط دستگاه اجرایی برای نگهداری سهم نقدی بهره برداران نزد مؤسسه عامل افتتاح می شود.
ز ـ تعاونی های تولیدی و شرکت های سهامی زراعی: تشکل های حقوقی غیردولتی بخش کشاورزی که مطابق قوانین و مقررات فعالیت می نمایند.
ح ـ تشکل آب بران: تشکل های حقوقی غیردولتی که مطابق با قوانین مربوط در تحویل و توزیع آب بین بهره برداران فعالیت می نمایند.
ط ـ طرح های مشمول: طرح های ملی و استانی به شرح زیر که در ذیل برنامه های (۴۰۱۵۲) و (۴۰۲۰۱) در قالب موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و یا معاونت برنامه ریزی استانداری ها، توسط دستگاه اجرایی اجرا می شوند:
۱ـ شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی دارای مجوز تخصیص آب
۲ـ آب بندان ها و بندسازها
۳ـ روش های نوین آبیاری دارای مجوز تخصیص آب شامل آبیاری بارانی، موضعی و کم فشار (لوله های دریچه دار)
۴ـ اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی، تجهیز و نوسازی اراضی، پوشش انهار سنتی، بهسازی کانال های آبیاری عمومی، جاده های دسترسی به مزارع، سردهانه سازی انهار سنتی، انتقال آب با لوله از منبع تأمین آب تا اراضی کشاورزی
۵ ـ بهینه سازی مصرف آب و انرژی
ماده۲ـ دستگاه اجرایی مجاز است طرح های مشمول را متناسب با شرایط اراضی تحت پوشش طرح ها و شرایط بهره برداران به یکی از روش های زیر و یا تلفیقی از آنها اجرا نماید:
الف ـ اجرای طرح توسط بهره برداران: در این روش مدیریت اجرایی طرح توسط بهره برداران انجام می شود و نقش دستگاه اجرایی، ارائه کمک های بلاعوض، انجام مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرا است.
مراحل اجرای این روش به شرح زیر است:
۱ـ تقاضای بهره برداران برای اجرای طرح های مشمول و تأیید اولویت اجرا توسط دستگاه اجرایی با رعایت ماده (۳).
۲ـ نحوه تعیین سهم دولت و بهره برداران و شیوه تأمین آن توسط دستگاه اجرایی.
۳ـ تأمین اعتبار سهم دولت توسط دستگاه اجرایی در قالب واریز به حساب مؤسسه عامل.
۴ـ افتتاح حساب خاص طرح توسط دستگاه اجرایی در مواردی که تمام یا بخشی از سهم بهره برداران باید به صورت نقدی تأمین گردد.
۵ ـ انتخاب مشاور برای نظارت بر اجراء توسط دستگاه اجرایی.
۶ ـ ارائه صورت وضعیت به مشاور ناظر طرح توسط بهره بردار.
۷ـ کنترل صورت وضعیت توسط مشاور ناظر و ارائه آن به دستگاه اجرایی برای تأیید آن.
۸ ـ پرداخت سهم دولت و بخش نقدی سهم بهره برداران براساس صورت وضعیت تأیید شده توسط مؤسسه عامل.
ب ـ اجرای طرح توسط دستگاه اجرایی: در این روش دستگاه اجرایی در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور و با رعایت اولویت های موضوع ماده (۳) اقدام می نماید.
ماده۳ـ رعایت اولویت های زیر در اجرای طرح های مشمول الزامی است:
۱ـ دشت های با وضعیت ممنوعه بحرانی و ممنوعه از لحاظ منابع آب های زیرزمینی.
۲ـ چاه های کشاورزی مجهز به کنتور هوشمند تحویل آب.
۳ـ اراضی زراعی و باغی تجمیع و یکپارچه شده.
۴ـ مناطق مرزی.
۵ ـ سامانه های آبیاری موضعی (قطره ای، زیرسطحی، تایپ، میکروجت و بابلر).
۶ ـ توسعه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی که شبکه های اصلی آن احداث شده و از تأمین آب اطمینان حاصل شده باشد.
۷ـ وجود تشکل های بهره برداری فعال.
ماده۴ـ معافیت های سهم بهره برداران از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ بهره برداران مناطق محروم مطابق با فهرست پیوست تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ تنفیذی به موجب تصـویب نامـه شماره ۲۶۲۶۵۰/ت۴۸۸۷۴هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ .
ب ـ بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی براساس تأیید و اعلام شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و یا شرکت های سهامی آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان، مشارکت نموده اند.
ماده۵ ـ دستگاه اجرایی موظف است به منظور ارائه گزارش های دوره ای و پایش مستمر میزان پیشرفت فیزیکی و مالی نسبت به ورود اطلاعات عملکرد طرح های مشمول در قالب سامانه ذی ربط اقدام نماید. در صورت لزوم، اعتبار مورد نیاز ایجاد سامانه های ذی ربط در موافقتنامه های مربوط پیش بینی می شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي