آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی


آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

رده: + قوانین جدید
آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
شماره۱۸۱۵۵۷/ت۴۹۲۹۲هـ                           ۶/۱۲/۱۳۹۲
آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده (۵) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب ۱۳۹۱ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
ماده۱ـ در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که از این پس قانون تمرکز نامیده می شود، وزارت جهاد کشاورزی در مورد محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی، گیاهان دارویی، محصولات دامی و طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی بلافصل موضوع قانون تمرکز عهده دار وظایف زیر خواهد بود:
الف ـ تدوین راهبردها، سیاست ها، دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به تجارت محصولات و کالاها و صنایع تبدیلی بلافصل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ب ـ برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تنظیم بازار داخلی.
پ ـ مطالعه، بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور نظارت بر قیمت کالاها و محصولات.
ت ـ سیاست گذاری امور واردات و صادرات کالاها و محصولات.
ث ـ انتخاب ابزار تعرفه ای، مقدار تعرفه، تعیین سهمیه مقداری و زمان ورود برای کالاهای کشاورزی و فراورده های غذایی.
ج ـ سیاست گذاری و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات و کالاهای کشاورزی دارای مزیت نسبی.
چ ـ صدور مجوزهای تأسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی موضوع قانون تمرکز و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در آنها.
ح ـ برنامه ریزی و اقدام در جهت بهبود زنجیره های تأمین، ذخیره سازی و توزیع کالاها و محصولات.
خ ـ ساماندهی، حمایت و نظارت بر توسعه و فعالیت انجمن ها و تشکل های صنعتی صنایع تبدیلی.
ماده۲ـ به منظور حمایت از تولید و ساماندهی تجارت، قیمت گذاری و اعمال نظارت و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای کشاورزی موضوع قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه ریزی و اقدامات لازم را با اولویت استفاده از ظرفیت و توان بخش غیردولتی، به ویژه نظام صنفی کشاورزی به عمل آورد.
ماده۳ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه ریزی بلندمدت، سالیانه و مقطعی (حسب مقتضیات زمانی) برای ایجاد و تقویت شبکه های تأمین، فراوری، ذخیره سازی، توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی موضوع قانون تمرکز را به عمل آورده و شرایط و زمینه های لازم را برای ورود کارآمد بخش غیردولتی در جهت تنظیم بازار فراهم آورد.
تبصره۱ـ به منظور ترغیب بخش غیردولتی در اجرای فعالیت های موضوع این ماده، وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط، تسهیلات بانکی مورد نیاز اعم از یارانه ای و غیریارانه ای و وجوه اداره شده را پیش بینی و برای لحاظ در لوایح بودجه سنواتی در زمان تنظیم لوایح به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نماید.
تبصره۲ـ وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد شرکت های دولتی (به استثنای شرکت بازرگانی دولتی ایران) که مرتبط با بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تمرکز می باشد به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دو وزارتخانه یاد شده مکلفند در چارچوب قوانین مربوط از جمله بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تبصره های (۱) و (۳) آن ترتیبات و تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند تا اقدام قانونی با استفاده از ظرفیت شرکت های فوق توسط وزارت جهاد کشاورزی برای انجام وظایف موضوع قانون تمرکز و این آیین نامه به عمل آید و در صورت لزوم پیشنهادهای لازم برای سیر مراحل قانونی به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده۴ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به برنامه ریزی و حمایت سامانه های اطلاعات غیردولتی مرتبط با تولید، فراوری و تجارت محصولات کشاورزی موضوع قانون تمرکز حسب ضوابط و مقررات اقدام نموده و به منظور اطلاع رسانی، ساماندهی و ایجاد فرصت های برابر و دسترسی مناسب به اطلاعات، ترتیبی اتخاذ نماید تا اطلاعات مورد نیاز از طریق درگاه (پورتال) مناسب مدیریت و منتشر شود.
ماده۵ ـ پیشنهاد تعرفه ها و شرایط واردات و صادرات محصولات و کالاهای موضوع قانون تمرکز به کمیسیون موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تأیید و ارائه مصوبات کمیسیون مذکور به هیأت وزیران به عهده وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
ماده۶ ـ به منظور انجام وظایف مصرح در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از ظرفیت های موجود و انتقال یافته از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور موضوع بندهای یاد شده را در قالب ساختارها و تشکیلات مناسب با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ساماندهی نماید.
تبصره ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور پس از بررسی پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در مورد اصلاح ساختار مربوط به وظایف انتقال یافته به موجب قانون تمرکز و این آیین نامه، براساس تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به منظور نمودن معاونت جدید در ساختار وزارت مذکور خارج از سقف معاونت های پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نماید.
ماده۷ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای ماده (۳) قانون تمرکز به منظور تحقق افزایش سالانه ده درصدی تولید محصولات مصرح در بند (الف) ماده (۱) قانون مذکور، برنامه آن وزارت را در زمینه تولید و واردات مشتمل بر الزامات و اعتبارات موردنیاز به هیأت وزیران ارائه نماید و برنامه ریزی و اقدام لازم را جهت تشویق ورود سرمایه های بخش غیردولتی و بهره برداری از صندوق توسعه ملی و صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در مورد طرح های بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی به عمل آورد.
ماده۸ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبارات مورد نیاز اجرای تکالیف مندرج در قانون تمرکز و این آیین نامه را برای پیش بینی در لوایح بودجه های سنواتی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد دهد.
تبصره ـ منابع و ردیف های اعتباری و متفرقه مربوط به این آیین نامه از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل و موافقتنامه های مربوط بر این اساس تنظیم می گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي