آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲ » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲


آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲

رده: + قوانین جدید
آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲ شماره۱۸۵۷۷۱/ت۴۹۷۳۸هـ                                       ۱۷/۱۲/۱۳۹۲

آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۷/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۹۶۳۸۳/۱ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ـ ، آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصـل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲ را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۲

ماده۱ـ سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آیین نامه به اختصار «سازمان» نامیده می شود، مجاز است وجوهی را که از محل حق التولیه و حق النظاره دریافت می نماید، به شرح زیر در سال ۱۳۹۲ رأساً هزینه نماید:
الف ـ درآمد
۱ـ مانده اعتبار مصرف نشده وصولی (حق التولیه و حق النظاره) در ابتدای سال مالی ۱۳۹۲، مبلغ نهصد و سی و شش میلیون (۹۳۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲ـ پیش بینی وصول حق التولیه از موقوفات متصرفی در سال ۱۳۹۲، مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیارد (۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۳ـ پیش بینی حق التولیه یا اجرت المثل سال ۱۳۹۲ سازمان اوقاف و امور خیریه در تولیت اماکن مذهبی، مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیارد (۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۴ـ پیش بینی وصول حق النظاره از موقوفات غیرمتصرفی در سال ۱۳۹۲، مبلغ بیست و شش میلیارد (۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
جمع پیش بینی درآمد: مبلغ چهارصد و سه میلیارد و نهصد و سی و شش میلیون (۴۰۳.۹۳۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب ـ هزینه
۱ـ تبلیغ و نشر معارف اسلامی، مبلغ یکصد و هفتاد و یک میلیارد (۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۲ـ حفظ عین و منافع، شناسایی و احیاء و حفظ و اداره امور و حمایت از موقوفات و رقبات کشور، مبلغ یکصد و یازده میلیارد (۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
۳ـ راهبری، حمایت، نظارت و اداره بقاع و اماکن مذهبی و کمک به بازسازی و تکمیل آنها، مبلغ یکصد و نه میلیارد (۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰) ریال.
۴ـ حق الزحمه هیأت های امنای موقوفات و بقاع، حق النظاره نظار موقوفات و حفظ و اداره سازمان، مبلغ دوازده میلیارد و نهصد و سی و شش میلیون (۱۲.۹۳۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
جمع کل هزینه: مبلغ چهارصد و سه میلیارد و نهصد و سی و شش میلیون (۴۰۳.۹۳۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
تبصره ـ سازمان مجاز است در سال ۱۳۹۲، با اذن و مجوز نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان برابر سرجمع کلی، تا پانزده درصد ارقام منابع و مصارف موضوع این آیین نامه افزایش یا کاهش دهد.
ماده۲ـ در اجرای ماده (۸) اصلاحی آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات، موضوع تصویب نامه شماره ۸۳۱۴۹/ت۴۸۳۰۳هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲، حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی تا سقف پیش بینی شده در جزء (۴) بند (ب) ماده (۱) مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، پرداخت می شود.
ماده۳ـ چنانچه میزان وصولی درآمد، بیش از درآمد پیش بینی شده در بند (الف) ماده (۱) باشد، سازمان می تواند مبلغ مازاد را از خزانه دریافت و با صلاح دید نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای      ردیف های بند (ب) ماده (۱) و برنامه های سازمان هزینه کند.
ماده۵ ـ حفظ عین، شناسایی، تثبیت مالکیت، احیاء و حفظ اداره و حمایت از موقوفات و رقبات کشور، موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده (۱) شامل کمک و پرداخت وجوه لازم برای انجام امور ثبتی، قضایی، عمرانی، تعمیر و احیاء ، شناسایی، حفظ و اداره امور موقوفات و رقبات و غیره، با رعایت صرفه و صلاح موقوفات و تهیه وسایل، امکانات و ساختمان برای استقرار ادارات اوقاف و امور خیریه در استان ها، شهرستان ها و وقف آنها با تولیت نماینده ولی فقیه می باشد و عواید حاصله در جهت مصارف تعیین شده در بند (ب) ماده (۱) و نیز تأمین کسری احتمالی نیازمندی برنامه های سال ۱۳۹۲ سازمان هزینه        می شود.
ماده۶ ـ اعتبار جزء (۳) بند (ب) ماده (۱) برای حمایت از احیاء ، نوسازی، توسعه و دیگر امور عمرانی بقاع و اماکن مذهبی و حفظ و اداره، راهبری، حمایت و نظارت بر آنها و تأمین و جبران کسری نیازمندی های برنامه های مصوب سال۱۳۹۲ توسط سازمان هزینه می شود.
ماده۷ـ فعالیت های پیش بینی شده در مواد (۴)، (۵) و (۶) با توجه به تشخیص ضرورت و اولویت هزینه های موضوع مواد یاد شده با ریاست سازمان و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
ماده۸ ـ تعهدات دوره مالی سال قبل نسبت به مفاد مواد (۴)، (۵) و (۶) با موافقت رئیس سازمان و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل پرداخت است.
ماده۹ـ مانده درآمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.
ماده۱۰ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

جدول شاخص ها و میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی 

ردیف

شرح شاخص ها

میزان حق الزحمه

۱

عواید و نذورات و جذب مشارکت های مردمی با تحقق سالانه چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر

۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲

عواید و نذورات و جذب مشارکت های مردمی با تحقق سالانه سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳

عواید و نذورات و جذب مشارکت های مردمی با تحقق سالانه دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۴

عواید و نذورات و جذب مشارکت های مردمی با تحقق سالانه یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۵

عواید و نذورات و جذب مشارکت های مردمی با تحقق سالانه پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۶

سایر اماکن مذهبی به تشخیص سازمان

حداکثر تا دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي