آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد


آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

رده: + قوانین جدید

آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

شماره۱۹۰۸۴۹/ت۴۷۹۱۸هـ  
۲۶/۱۲/۱۳۹۲ آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۴۸۲۲۲/۰۱/۹۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای اجرای تصویب نامه شماره ۲۵۸۸۴۰/۴۴۱۳۶ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸، آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند: الف ـ کنوانسیون: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ـ مصوب ۱۳۸۲ـ (برابر با سال ۲۰۰۳ میلادی) موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ـ مصوب ۱۳۸۷ـ . ب ـ مرجع ملی: وزارت دادگستری به عنوان نهاد هماهنگ کننده. ج ـ نظارت و ارزیابی: پایش و ارزیابی مستمر و دوره ای فعالیت دستگاه های دولتی و بخش های عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اجرای مفاد کنوانسیون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. د ـ دبیرخانه: واحد اداری مستقر در وزارت دادگستری که تحت نظارت دبیر مرجع ملی فعالیت می کند. هـ ـ مجمع دولت های عضو: مجمع موضوع بند (۱) ماده (۶۳) کنوانسیون. و ـ دبیرخانه کنوانسیون: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مستقر در وین که از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد مسئول پیگیری اجرای ماده (۶۴) کنوانسیون است. زـ مرور: فرآیند بررسی و ارزیابی تدابیر و اقدامات هریک از دولت های عضو برای اجرای مفاد کنوانسیون توسط سایر اعضاء بر اساس الزامات مندرج در بند (۷) ماده (۶۳) کنوانسیون و مصوبات مجمع دولت های عضو. ح ـ شورا: شورای مرجع ملی. ماده۲ـ این آیین نامه در اجرای کنوانسیون تصویب و مرجع ملی در چارچوب کنوانسیون فعالیت می کند و هدف آن ایجاد بسترهای لازم جهت تحقق اهداف کنوانسیون است. ماده۳ـ وظایـف و اختیارات مرجع ملی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر می باشد: ۱ـ تدوین برنامه های اجرایی و دستورالعمل ها در زمینه اجرای مفاد کنوانسیون. ۲ـ تبادل اطلاعات و تجربیات مرتبط با کنوانسیون با اشخاص ذی صلاح موضوع کنوانسیون با رعایت مصالح کشور مطابق دستورالعمل مصوب مرجع ملی. ۳ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها، نهادها و اشخاص موضوع کنوانسیون و حسب مورد کمک به افزایش همکاری بین بخشی در راستای اجرای کنوانسیون. ۴ـ شناسایی خلأها و الزامات و ضرورت های تقنینی، اجرایی و قضایی و ارائه گزارش و پیشنهاد به مراجع مربوط. ۵ ـ برقراری ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون و تشکیلات وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه. ۶ ـ مشارکت در تهیه، تدوین و پیگیری تصویب یادداشت تفاهم و موافقتنامه های دو یا چند جانبه و همکاری در تنظیم روابط با سایر دولت ها و سازمان های بین المللی به منظور پیگیری همکاری های بین المللی در زمینه اجرای کنوانسیون و بهره گیری بهینه از ظرفیت های آن. ۷ـ تهیه، تنظیم و ارائه گزارش های مرور، دوره ای و موردی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط. ۸ ـ مدیریت و هدایـت فرایند مرور سایر کشورهای عضو توسط جمهوری اسلامی ایران. ۹ـ تعیین و معرفی مأمور یا مأموران رابط با هماهنگی دستگاه های ذی ربط، به منظور تسهیل ارتباط مؤثر حسب مورد بین مراجع ذی صلاح داخلی و خارجی در چارچوب ترتیبات یا موافقتنامه های دو جانبه. ۱۰ـ مساعدت به دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی به منظور آموزش و تقویت بنیه علمی و عملی لازم در راستای پیشگیری و مبارزه با فساد و در صورت لزوم فراهم سازی و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقی. ۱۱ـ همکاری با دستگاه های ذی ربط به منظور افزایش آگاهی های عمومی از جمله ایجاد دیدارگاه (پایگاه) اطلاع رسانی. ۱۲ـ نظارت و پیگیری مستمر بر اجرای مفاد کنوانسیون و ارزیابی آن. ۱۳ـ مشارکت مؤثر در فعالیت های مجمع دولت های عضو و نهادهای وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری دیگر نهادهای صلاحیتدار داخلی و پیگیری، هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبات مجمع مذکور در چارچوب قوانین و مقررات داخلی. ماده۴ـ ارکان مرجع ملی عبارتند از: ۱ـ رئیس (وزیر دادگستری) ۲ـ شورای مرجع ملی ۳ـ دبیر ماده۵ ـ وظایف و اختیارات رئیس عبارتند از: ۱ـ ریاست شورا و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن ۲ ـ ارتباط و هماهنگی با دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی و سازمان های مردم نهاد داخلی ۳ـ ارتباط و هماهنگی با مراجع خارجی و بین المللی ذی ربط، با هماهنگی دستگاه های ذی ربط و رعایت مقررات مربوط ۴ـ ارائه گزارش عملکرد دوره ای یا موردی مرجع ملی به مقامات کشور ۵ ـ پیشنهاد بودجه مرجع ملی ۶ ـ تدوین برنامه های اجرایی و ابلاغ آن به دستگاه های اجرایی مربوط در چارچوب مقررات ۷ـ ارزیابی عملکرد بر مبنای برنامه های ابلاغی ۸ ـ سایر وظایف و اختیارات مرجع ملی مصرح در ماده (۳) که در اختیار سایر ارکان قرار داده نشده است. تبصره ـ رئیس می تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود را به معاونین و مدیران ذی ربط خود تفویض کند. ماده۶ ـ شورای مرجع ملی با هدف هماهنگی و ارائه مشورت به رئیس در موارد ارجاعی، با ترکیب زیر تشکیل می شود: ۱ـ رئیس مرجع ملی (رییس شورا) ۲ـ دبیر مرجع ملی (دبیر شورا) ۳ـ معاون حقوقی قوه قضاییه ۴ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ۵ ـ رئیس کل دادگستری استان تهران ۶ ـ رئیس سازمان حسابرسی یا یکی از معاونان وی ۷ـ رئیس دیوان محاسبات کشور یا یکی از معاونان وی ۸ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا یکی از معاونان وی ۹ـ نمایندگان مطلع و تام الاختیار: الف ـ وزارت اطلاعات ب ـ وزارت امور خارجه پ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ت ـ وزارت کشور ث ـ شورای عالی امنیت ملی ج ـ دادستانی کل کشور چ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ح ـ قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران د ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ذـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور رـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تبصره ـ دبیر شورا می تواند حسب مورد از نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی، قضایی و تقنینی و نمایندگان بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد و کارشناسان مجرب دعوت نماید. ماده۷ـ شورا به تشخیص رئیس و با دعوت اعضاء توسط دبیر تشکیل جلسه خواهد داد. ماده۸ ـ دبیر مرجع ملی از میان معاونان وزیر دادگستری که در زمینه کنوانسیون تجربه کافی دارد توسط رئیس منصوب می شود. ماده۹ـ وظایف دبیر مرجع ملی عبارتند از: ۱ـ تمشیت امور اداری و اجرایی مرجع ملی ۲ـ دعوت از اعضاء، تهیه دستور جلسات، تدوین صورتجلسات و ابلاغ مصوبات مرجع ملی به دستگاه های اجرایی و پیگیری آنها ۳ـ کسب آگاهی و جمع آوری اطلاعات درباره تحولات بین المللی مرتبط با کنوانسیون و ارائه گزارش به رئیس مرجع و اعضاء شورا ۴ـ ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون و پاسخ به استعلامات و پرسش های واصل شده از آن، با اطلاع رئیس مرجع ملی و با هماهنگی وزارت امور خارجه ۵ ـ پیشنهـاد ترکیب هیأت های اعـزامـی بـرای شـرکت در اجلاس های مربـوط به کنوانسیون به رئیس مرجع ملی ۶ ـ پیگیری اجرای مصوبات مرجع ملی ۷ـ پیگیری تشکیل کارگروه های تخصصی با حضور خود یا نماینده وی در آن ۸ ـ ایجاد بانک اطلاعات اسناد و گزارش های مربوط به کنوانسیون ۹ـ پیگیری اجرای مصوبات مجمع ملی دولت های عضو در چارچوب قوانین و مقررات داخلی تبصره ـ دبیر می تواند با تأیید رئیس از مراکز پژوهشی و کارشناسان مجرب جهت انجام وظایف دبیرخانه استفاده نماید. ماده۱۰ـ دبیرخانه با رعایت ساختار تشکیلاتی وزارت دادگستری در این وزارتخانه با مسئولیت دبیر مرجع ملی تشکیل و انجام وظیفه می نماید. ماده ۱۱ـ در اجرای مطلوب وظایف و اختیارات مرجع ملی، کارگروه های تخصصی حسب نظر شورای مرجع ملی تشکیل و اصلاح می شوند. عناوین، وظایف، ترکیب اعضاء و دستورالعمل کاری هر یک از کارگروه های تخصصی با نظر شورای مرجع ملی تعیین و با حکم رئیس مرجع ملی ابلاغ می شود. تبصره ـ گزارش ها و مصوبات کارگروه ها از طریق دبیر و حسب مورد به رئیس و اعضای شورا ارسال می شوند. ماده ۱۲ـ وزیر دادگسـتری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه می باشد و تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی در چارچوب وظایف محوله موظف به همکاری هستند. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي