تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص دستورالعمل تعیین صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی طب سنتی ایرانی ـ اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در شورای عالی سیاستگذاری طب سنتی ایرانی ـ اسلامی به استناد اصل یکصد و


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه
» » تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص دستورالعمل تعیین صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی طب سنتی ایرانی ـ اسلامی


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص دستورالعمل تعیین صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی طب سنتی ایرانی ـ اسلامی

رده: + قوانین جدید

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص دستورالعمل تعیین صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی طب سنتی ایرانی ـ اسلامی شماره۱۰۳۳۳۱/ت۴۸۹۲۳ن 

۷/۵/۱۳۹۲

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص دستورالعمل تعیین صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی طب سنتی ایرانی ـ اسلامی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در شورای عالی سیاستگذاری طب سنتی ایرانی ـ اسلامی به استناد اصل یکصد و بیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:
دستورالعمل تعیین صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی طب سنتی ایرانی ـ اسلامی به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می شود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

دستورالعمل اجرایی کمیسیون تعیین صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی طب سنتی ایرانی ـ اسلامی

مستندات قانونی:
به استناد مصوبه پانصد و سومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۵/۶/۱۳۸۱، بند ۳ و تبصره ۱۱ بند ۵ آیین نامه ارزشیابی صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی در زمینه طب سنتی ایران از بخش ۵ سند توسعه طب سنتی (مصوبه ۲۸/۴/۱۳۹۲) هیأت محترم وزیران که براساس سند چشم انداز بیست ساله ایران ۱۴۰۴ به تصویب رسیده و نیز بند «ه» ماده ۲۱ و بند «ه» ماده ۳۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نقشه جامع علمی سلامت کشور، نقشه تحول نظام سلامت مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۱ ابلاغی توسط هیئت محترم وزیران، سیاست های کلان نظام در حوزه سلامت در افق چشم انداز ایران ۱۴۰۴ و تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات طب سنتی مصوب وزارت مورخ ۴/۴/۱۳۹۱، به منظور ساماندهی و تعیین ضوابط فعالیت خبرگان بدون مدرک این آیین نامه در ۹ ماده و ۱۰ تبصره تدوین گردیده است .

ماده۱ـ تعاریف:
در این دستورالعمل اصطلاحات ذیل در معانی مشروحه بکار می رود:
سند: سند توسعه طب سنتی ایرانی ـ اسلامی
وزارت متبوع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
کمیسیون: کمیسیون تعیین صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی
کمیته: کمیته تخصصی کارشناسی
خبرگان: خبرگان بدون مدرک دانشگاهی

ماده۲ـ اعضاء کمیسیون:
اعضاء کمیسیون عبارتند از:
۱ـ معاون طب سنتی وزارت متبوع،
۲ـ معاون درمان وزارت متبوع،
۳ـ معاون آموزشی وزارت متبوع،
۴ـ معاون تحقیقات و فناوری وزارت متبوع ،
۵ ـ رئیس سازمان غذا و دارو
۶ ـ رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران (یا یکی از رؤسای سایر دانشکده های طب سنتی)، به انتخاب وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
۷ـ پنج نفر از صاحب نظران و متخصصان طب یا داروسازی سنتی با انتخاب شورای عالی طب سنتی ایران
تبصره ـ ریاست کمیسیون با معاون طب سنتی ایرانی اسلامی است و دبیر کمیسیون، مدیر کل نظارت و اعتبار بخشی معاونت می باشد.

ماده۳ـ نحوه تصمیم گیری
جلسات کمیسیون با حضور حداقل ۸ نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و کلیه مصوبات و تصمیمات کمیسیون با رأی مثبت ۷ نفر از حضار لازم الاجراست.

ماده۴ـ شرح وظایف کمیسیون:
وظایف کمیسیون به شرح ذیل است:
۱ـ۴ـ تعیین و اعلام:
ـ ضوابط و شرایط لازم احراز خبرگی متقاضیان
ـ نوع مجوز صادره برای خبرگان
ـ مدت اعتبار مجوزهای صادرشده برای خبرگان
ـ اعضای ممتحنه
ـ ضوابط تمدید مجوز ارائه خدمات سلامت خبرگان
ـ نحوه برگزاری و زمان بندی آزمون های کتبی، شفاهی و مصاحبه
ـ اعضای کمیته کارشناسی طب سنتی و طب مکمل
ـ صلاحیت خبرگان طب مکمل
۲ـ۴ـ بررسی مدارک و احراز صلاحیت خبرگان
۳ـ۴ـ ارائه نظرات مشورتی درخصوص تعرفه ارائه خدمات سلامت توسط خبرگان
۴ـ۴ـ بررسی پرونده های ارجاعی از کمیته طب مکمل

ماده۵ ـ زمان تشکیل کمیسیون:
جلسات کمیسیون به دعوت رئیس کمیسیون، حداقل ماهی یکبار تشکیل می گردد، مگر آنکه به تشخیص رئیس کمیسیون موجبی برای تشکیل آن نباشد.

ماده۶ ـ رده بندی خبرگان:
خبرگان به گروه های ذیل تقسیم می شوند:
الف ـ خبرگان طب مکمل: در حوزه طب مکمل یک کمیته کارشناسی مستقل تشکیل گردیده و دستورالعمل اجرائی نحوه ارزیابی خبرگان در حوزه طب مکمل را تهیه نموده و جهت تصویب نهایی به کمیسیون تعیین صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی ارائه می دهند. همچنین مدارک متقاضیان حوزه طب مکمل با بررسی های کارشناسی و تعیین سطح و حوزه فعالیت آنها جهت بررسی نهایی به کمیسیون ارجاع می شود.
ب ـ خبرگان طب سنتی
با توجه به بند ۳ و تبصره ۱۱ آیین نامه ارزشیابی صلاحیت علمی خبرگان سند مصوب هیئت وزیران، کلیه خبرگان در «۹» سطح زیر رده بندی می شوند:
۱ـ حکیم
به کسی گفته می شود که ضمن داشتن دانش، نگرش و مهارت کافی در علوم پایه (علوم چهارده گانه مندرج در کتاب خلاصه الحکمه) در پزشکی ایرانی نیز دارای قوه استنباط باشد.
۲ـ حکیم یار خبیر
به فردی اطلاق می شود که در شناخت و درمان کلیه بیماری های مندرج در بند ۳ـ۱ تا ۳ـ۱۴ خبره است.
۳ـ حکیم یار
حکیم یار با توجه به میزان اطلاعات نظری و عملی بسته به مورد به سطوح زیر رده بندی می شوند:
۳ـ۱ـ حکیم یار گوارش: به فردی اطلاق می شود که در شناخت و درمان بیماری های داخلی خبره است.
۳ـ۲ـ حکیم یار زنان: به فردی اطلاق می شود که در شناخت و درمان بیماری های زنان خبره است.
۳ـ۳ـ حکیم یار اطفال: به فردی اطلاق می شود که در شناخت و درمان بیماری های اطفال خبره است.
۳ـ۴ـ حکیم یار مغز و اعصاب: به فردی اطلاق می شود که در شناخت و درمان بیماری های مغز و اعصاب خبره است.
۳ـ ۵ ـ حکیم یار پوست، مو و زیبایی: به فردی اطلاق می شود که در شناخت و درمان بیماری های پوست، مو و زیبایی خبره است.
۳ـ۶ ـ حکیم یار غدد: به فردی اطلاق می شود که در شناخت و درمان بیماری های غدد خبره است.
۳ـ۷ـ حکیم یار قلب و تنفس: به فردی اطلاق می شود که در شناخت و درمان بیماری های قلب و تنفس خبره است.
۳ـ ۸ ـ حکیم یار باهیه: به فردی اطلاق می شود که در شناخت و درمان بیماری های باهیه خبره است.
۳ـ۹ـ حکیم یار حلق، دهان و دندان: به فردی اطلاق می شود که در شناخت و درمان بیماری های حلق، دهان و دندان خبره است.
۳ـ۱۰ـ حکیم یار استخوان و مفاصل: به فردی اطلاق می شود که در شناخت و درمان بیماری های استخوان و مفاصل خبره است.
۳ ـ۱۱ـ حکیم یار عفونی: به فردی اطلاق می شود که در شناخت و درمان بیماری های عفونی خبره است.
۳ـ۱۲ـ حکیم یار تغذیه: به فردی اطلاق می شود که در امر تغذیه بیماری ها خبره است.
۳ـ۱۳ـ حکیم یار ورزش: به فردی اطلاق می شود که در شناخت و درمان بیماری های ورزش خبره است.
۳ـ۱۴ـ حکیم یار بیماری های نوپدید: به فردی اطلاق می شود که در شناخت و درمان بیماری های نوپدید خبره است.
تبصره۱ـ تفاوت سطوح حکیم، حکیم یار خبیر و حکیم یار به مثابه استاد، دانشیار و استادیار است.
تبصره۲ـ در صورتی که حکیم یاری در سایر حوزه هایی که ذکر نشده است خبره باشد، عنوان مربوطه را دریافت می نماید.
تبصره۳ـ در صورتی که حکیم یاری در چند حوزه دارای خبرویت باشد، می تواند چند عنوان خبرویت را کسب نماید.
۴ـ طبیب یار
طبیب یار به کسی اطلاق می شود که در ارایه خدمات مراقبت های بالینی طب سنتی ایرانی ـ اسلامی اطلاعات و تبحر کافی داشته باشد. طبیب یار با توجه به میزان اطلاعات نظری و عملی بسته به مورد به سطوح زیر رده بندی می شوند:
۴ـ۱ـ طبیب یار ممتاز: به فردی اطلاق می شود که در رابطه با بندهای ۴ـ۲ تا ۴ـ ۱۵ اطلاعات و تبحر کافی داشته باشد.
۴ـ۲ـ طبیب یار مدبر: به فردی اطلاق می شود که در رابطه با سته ضروریه اطلاعات و تبحر کافی داشته باشد.
۴ـ۳ـ طبیب یار مدلک: به فردی اطلاق می شود که در رابطه با تدلیک (ماساژ) اطلاعات و تبحر کافی داشته باشد.
۴ـ۴ـ طبیب یار مغمز: به فردی اطلاق می شود که در رابطه با غمز (فشاردرمانی) اطلاعات و تبحر کافی داشته باشد.
۴ـ ۵ ـ طبیب یار مجبر: به فردی اطلاق می شود که در رابطه با خلع، وثی، وهن و جبر (شکسته بندی و ضرب دیدگی) اطلاعات و تبحر کافی داشته باشد.
۴ـ۶ ـ طبیب یار مربط: به فردی اطلاق می شود که در رابطه با شدالاطراف و زخم بندی اطلاعات و تبحر کافی داشته باشد.
۴ـ۷ـ طبیب یار تول گیر: به فردی اطلاق می شود که در رابطه با تول گیری اطلاعات و تبحر کافی داشته باشد.
۴ـ ۸ ـ طبیب یار کهنگ گیر: به فردی اطلاق می شود که در رابطه با کهنگ گیری اطلاعات و تبحر کافی داشته باشد.
۴ـ۹ـ طبیب یار حجام: به فردی اطلاق می شود که در رابطه با حجامت اطلاعات و تبحر کافی داشته باشد.
۴ـ۱۰ـ طبیب یار فصاد: به فردی اطلاق می شود که در رابطه با فصد اطلاعات و تبحر کافی داشته باشد.
۴ـ۱۱ـ طبیب یار مقیّء: به فردی اطلاق می شود که در رابطه با قی آوردن اطلاعات و تبحر کافی داشته باشد.
۴ـ۱۲ـ طبیب یار محقن: به فردی اطلاق می شود که در رابطه با حقنه اطلاعات و تبحر کافی داشته باشد.
۴ـ۱۳ـ طبیب یار معلق: به فردی اطلاق می شود که در رابطه با الصاق علق (زالواندازی) اطلاعات و تبحر کافی داشته باشد.
۴ـ۱۴ـ طبیب یار مزرق: به فردی اطلاق می شود که در رابطه با آبزن و نصب قاثاطیر (سوندگذاری) اطلاعات و تبحر کافی داشته باشد.
۴ـ۱۵ـ طبیب یار مزین: به فردی اطلاق می شود که در رابطه با تخضیب، تغمیر و تقشیر و زینت اطلاعات و تبحر کافی داشته باشد.
تبصره۱ـ در صورتی که طبیب یاری در سایر حوزه هایی که ذکر نشده است خبره باشد عنوان مربوطه را دریافت می نماید.
تبصره۲ـ در صورتی که طبیب یاری در چند حوزه دارای خبرویت باشد، می تواند چند عنوان خبرویت را کسب نماید.
۵ ـ دارویار خبیر
به کسی اطلاق می شود که در زمینه شناخت، ساخت و ابداع داروهای طبیعی و صناعی اعم از داروهای مفرده و مرکبة طب سنتی ایرانی ـ اسلامی، دانش و تبحر کافی داشته باشد.
۶ ـ دارویار طبیعی
به کسی اطلاق می شود که در رابطه با شناخت و ساخت داروهای طبیعی (مفردات و مرکبات) دانش و تبحر کافی داشته باشد.
۷ـ دارویار صناعی
به کسی اطلاق می شود که در رابطه با شناخت و ساخت داروهای صناعی (کشته جات، انواع تدابیر داروهای معدنی) دانش و تبحر کافی داشته باشد.
۸ ـ عطار خبیر
به کسی اطلاق می شود که دانش و تبحر کافی در رابطه با نسخه پیچی داشته باشد.
۹ـ عشاب
به کسی گفته می شود که در رابطه با شناخت داروها و محل رویش آنها، همچنین جمع آوری تخصصی گیاهان، دانش و تبحر کافی داشته باشد.

ماده۷ـ نحوه ارزیابی خبرگان:
کلیه خبرگان متقاضی تعیین صلاحیت پس از کسب شرایط و ضوابط و ارائه مدارک مندرج در سند، به نحو زیر توسط کمیسیون، ارزیابی و سطح بندی می شوند.

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي