مفاهیم ضمانت نامه بانکی » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


مفاهیم ضمانت نامه بانکی

رده: + مجموعه مقالات / حقوق مالي

بانک در صورتى که مقتضى بداند مى‏تواند ضمانت نامه را تمدید کند. تمدید ضمانت نامه با موافقت مضمون له به عمل مى‏آید و اگر تمدید ضمانت نامه به تقاضاى مضمون عنه باشد، موافقت مضمون له در این مورد ضرورى است.

یند.

در ضمن به شخصى که درخواست صدور ضمانت نامه را مى‏کند،

«ضمانتخواه» مى‏گویند که معمولاً همان مضمون عنه است.
تعریف ضمانت نامه بانکى

ضمانت نامه بانکى یکى از مصادیق عقد ضمان بوده و آن عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معینى وجه نقد که در ارتباط با یک قرارداد یا به عنوان تضمین موردى داده مى‏شود. به عبارت بهتر، ضمانت نامه سندى است که به موجب آن ضامن، ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقیقى یا حقوقى را که در رابطه با موضوع ضمانت تحقق مى‏یابد، به عهده مى‏گیرد. بنا به تعریف ذکر شده، ضمانت نامه بانکى سندى است که به موجب آن، بانک ضمانت اشخاص حقیقى و حقوقى را در رابطه با انجام تکالیف و تعهدات موضوع قرارداد فیمابین «مضمون له» (ذى نفع ضمانت نامه) و «مضمون عنه » (ضمانت شده) را تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده مى‏گیرد که در صورت عدم ایفاى به موقع تعهدات از سوى مضمون عنه (ضمانت شده) با اعلام مضمون له (ذى نفع)، قبل از انقضاى سررسید ضمانت نامه بانک باید مبلغ مندرج در ضمانت نامه را در وجهذى نفع پرداخت کند.

ضمانت نامه در واقع یک تعهد مستقل از قرارداد است که موضوع تضمین را تشکیل #000000; font-size: 14pt;">الف)وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتى یا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى یا سپرده سرمایه گذارى مدت دار، یا حسابهاى پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذارى مدت دار متقاضى نزد سایر بانکها یا گواهى‏هاى سپرده‏هاى سرمایه گذارى مدت دار ویژه عام و خاص یا اوراق قرض الحسنه یا حسابهاى ارزى شامل حسابهاى سپرده سرمایه گذارى مدت دار ارزى و قرض الحسنه جارى و پس انداز ارزى نزد بانک صادر کننده ضمانتنامه.

ب -تضمین بانکها یا مؤسسات اعتبارى غیربانکى مجاز داخلى.

3) اموال غیرمنقول یا برگ وثیقه انبارهاى عمومى یا سهام شرکتهایى که در بورس پذیرفته شده باشد یا کشتى یا هواپیما، حداقل معادل 150 درصد بقیه مبلغ ضمانتنامه یا ظهرنویسى.

تبصره 1:ضمانت‏نامه‏هاى مربوط به شرکت در مناقصه و مزایده از پرداخت وثیقه نقدى مذکور در ماده 3 معاف مى‏باشند و درصدهاى مذکور در ردیفهاى 2 و 3 نسبت به کل مبلغ ضمانت نامه محاسبه خواهد شد.

تبصره 2:بانکها مى‏توانند از اخذ وثیقه نقدى مذکور در ماده 3 بابت ضمانت نامه‏هاى صادره منحصراً براى امور کشاورزى، احداث، تکمیل و یا تعمیر واحدهاى مسکونى خوددارى کنند، مشروط بر اینکه وثیقه منحصراً غیرمنقول بوده و حداقل 160 درصد مبلغ ضمانت نامه ارزش داشته باشد.

تبصره 3:ضمانت نامه‏هاى مربوط به کارخانه‏هاى تولیدى بابت خرید مواد اولیه از خارج یا هزینه‏هاى ارزى اجراى طرحهاى تأسیس یا توسعه‏

کارخانه هایى که مورد تأیید و توصیه وزارتخانه‏هاى مربوط باشد و وامهاى خارجى براى منظورهاى فوق در صورت موافقت بانک مرکزى مشمول تبصره 1 این ماده مى‏باشد.

ماده 4:

تعهدات هریک از مشتریان بانک بابت ظهرنویسى و ضمانت نامه‏هاى صادره نباید از 25 درصد مجموع سرمایه و اندوخته‏هاى بانک تجاوز نماید مشروط بر اینکه جمع تعهدات هر مشترى اعم از ضمانت نامه و ظهرنویسى و وام و اعتبار از 30 درصد مجموع سرمایه و اندوخته‏هاى بانک تجاوز نکند. بانک مرکزى مى‏تواند در موارد استثنایى نصاب 30 درصد اخیرالذکر را به 40 درصد افزایش دهد.

تبصره:ضمانت نامه و ظهرنویسى هایى که در مقابل وجه نقد یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتى بى اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى یا سپرده سرمایه گذارى مدت دار، یا اوراق قرضتهیه نشده، اخذ تأییدیه از اداره حقوقى نسبت به متن مورد نظر متقاضى و یا ذى‏نفع ضرورى است.

ضمناً ضمانت نامه ‏هاى طرحهاى عمرانى تابع مقررات مربوط به خود مى‏باشد.

7- صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت متفرقه و یا به نفع دادگاهها و یا به نفع اشخاص ثالث جهت ارایه به دادگاهها منحصراً در قبال 100 درصد وجه نقد یا سپرده‏هاى سرمایه گذارى یا گواهى سپرده‏هاى سرمایه گذارى مدت دار ویژه عام و خاص یا حسابهاى پس انداز قرض‏الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذارى مدت دار متقاضى نزد سایر بانکها و اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى و قرض الحسنه پس‏انداز خواهد بود.

8- صدور ضمانت نامه بنا به درخواست اشخاص حقیقى و حقوقى به نفع اشخاص حقیقى و حقوقى دیگر (بخش خصوصى)، با انجام بررسیهاى دقیق و اخذ وثایق صددرصد مطمئن به شرح (بند الف - ب) ماده 2 و اموال غیرمنقول و سهام شرکتهاى پذیرفته شده در بورس بلامانع مى‏باشد.

9- صدور ضمانت نامه به تقاضاى شرکتها و سازمانهاى دولتى به هر مبلغ منوط به کسب مجوز از بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران مى‏باشد که لازم است مدارک مربوطه از قبیل اساسنامه، شرکت نامه، اظهارنامه ثبت شرو اسامى، شماره، ردیف امضاء و شماره صفحه آن در ذیل امضاها قید گردد.

ب) ضمانت نامه و تمدیدنامه‏هاى بعدى پرفراژ شده و با دو امضاى مجاز که حداقل یکى از آنها رئیس و یا معاون شعبه باشد صادر و طبق مقررات تمبر روى آنها الصاق و باطل گردد و نشانى شعبه صادر کننده ضمانت نامه نیز ذیل آن به طور خوانا درج شود.

ج) به منظور جلوگیرى از ضرر و زیان احتمالى به بیت‏المال، به شعب توصیه مى‏شود سررسید ضمانت نامه‏ها را به اطلاع دستگاههاى اجرایى ذى نفع برسانند ضمن اینکه این کار هیچ گونه تکلیفى براى بانک نمى‏باشد.

د) براساس نامه شماره 530 مورخ 21/2/70 مدیریت نظارت بر امور بانکها، شوراى پول و اعتبار در هفتصد و سى و یکمین جلسه مورخ 24/1/70 تصویب نمود که سود و جریمه تأخیر تأدیه مطالبات بانکها بابت ضمانت نامه‏هاى پرداخت شده بر حسب نوع و بخش فعالیت شخصى که ضمانت نامه براى او صادر شده است، مطابق ضوابط تعیین شده در بخشنامه‏ها محاسبه و اخذ گردد. به طور مثال خسارت تأخیر تأدیه براى ضمانت نامه در بخش خدمات به شرح زیر است:

31=6 + 25 = 6+بالاترین نرخ بخش خدمات

31*تعداد روز * اصل بدهى

ب)صدور ضمانت نامه در مقابل برگ سپرده سرمایه گذارى بلند مدت یا گواهى سپرده‏هاى سرمایه گذارى مدت دار ویژه با رعایت نکات زیر انجام مى‏گیرد:

- چون صدور ضمانت‏نامه در مقابل سپرده سرمایه گذارى بلند مدت‏ یا گواهى سپرده‏هاى سرمایه گذارى مدت دار ویژه عام و خاص در حکم صدور ضمانت نامه در مقابل وجه نقد مى‏باشد، بنابر این صدور آن به هر مبلغ و هرمدت توسط کلیه شعب بلامانع خواهد بود،مشروط بر اینکه سررسید سپرده سرمایه گذارى بلندمدت بعد از سررسید ضمانتک یا حساب سپرده سرمایه گذارى مدت دار متقاضى نزد سایر بانکها با رعایت موارد زیر امکان‏پذیر است:

- صدور ضمانت نامه بنا به تقاضاى متقاضى به تضمین موجودى قرض الحسنه پس‏انداز، حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه‏گذارى مدت دار متقاضى نزد سایر بانکها یا سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت به نام متقاضى یا شخص ثالث به هر مبلغ و هرمدت بلامانع مى‏باشد.

- متقاضى ضمانت نامه، تقاضاى خود را با تعیین مشخصات کامل ضمانت نامه و قید استفاده از تضمین موجودى حساب قرض‏الحسنه پس‏انداز، حساب #000000; font-size: 14pt;">- تا زمانى که وجه ضمانت نامه صادره واریز و یا ضمانت نامه ابطال نگردیده است، صاحب حساب فقط مى‏تواند مازاد موجودى خود نسبت به مبلغ ضمانت نامه و هزینه‏هاى احتمالى را برداشت نماید.

- پرداخت سود متعلقه به کل موجودى سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت، همچنین اعطاى جایزه به حساب قرض‏الحسنه پس انداز مورد تضمین « در صورت برنده شدن » طبق ضوابط و مقررات بلامانع مى‏باشد.

بدیهى است در مواردى که موجودى یکى از حسابهاى سپرده سرمایه گذارى بلندمدت، کوتاه مدت و قرض الحسنه پس انداز به تنهایى براى تضمین ضمانتنامه کافى نباشد مى‏توان موجودى حسابهاى مذکور را که متعلق به متقاضى یا شخص ثالث باشد، تواماً مورد وثیقه ضمانت نامه قرار داد.

ضوابط و حد نصاب صدور ضمانت نامه در قبال طلا، اسناد خزانه، برگ وثیقه انبارهاى عمومى، تضمین بانکهاى خارجى، اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى، اوراق قرضه دولتى و سهام شرکتهایى که در بورس پذیرفته شده باشند.

الف -قبول طلا به عنوان وثیقه باتوجه به قیمت رسمى و بدون کارمزد ساخت با مجوز اداره اعتبارات و تسهیلات مى‏باشد.

ب -صدور ضمانت نامه در قبال تضمین بانکهاى خارجى با اخذ مجوز از اداره امور بین‏الملل و اسناد خزانه با مجوز اداره اعتبارات و تسهیلات صورت خواهد پذیرفت. تأکیداً جهت صدور ضمانت نامه در موارد فوق قبل از هرگونه اقدام کسب نظر اداره اعتبارات و تسهیلات با اداره امور بین‏الملل حسب مورد الزامى است و بایستى قرارداد تنظیم گردد.

ج -صدور ضمانت نامه در قبال برگ انبارهاى عمومى درخصوص کالاى قابل فروش فورى و فساد ناپذیر با مجوز اداره اعتبارات و تسهیلات‏ خواهد بود.

د -صدور ضمانت نامه در مقابل اوراق قرضه دولتى منوط به رعایت ضوابط اوراق قرضه خواهد بود.

بدیهى است همزمان با دریافت اوراق قرضه قبوض کارمزد یا جوایز متعلقه مربوط به همان اوراق نیز باید اخذ گردد.

ص - صدور ضمانت نامه در مقابل سهام شرکتهاى پذیرفته شده در بورس منوط به انجام بررسیهاى لازم و مستند به دریافت اوراق سهام یا ظهرنویسى صاحبان سهام به نفع بانک به ارزش میانگین قیمت سهم قبل و بعد از نشست آخرین مجمع عمومى عادى صاحبان سهام معادل 150 درصد بقیه مبلغ ضمانت نامه خواهد بود.

لازم است همزمان موضوع وثیقه بودن تعداد 14pt;">ج -پلاک مورد وثیقه به شرح وثایق غیرمنقول مندرج در بخشنامه شماره 3 اداره اعتبارات و تسهیلات بایستى به صورت مستغلات شش دانگ و در طرح احداث گذر و تعریض خیابان و کوچه واقع نباشد و از قبول املاک مشاع دورافتاده، بایر و غیرمحصور به طور کلى باید خوددارى شود و من حیث المجموع باید طورى اقدام گردد که هرگاه بانک به طریقى قصد تملیک و فروش وثیقه را داشته باشد، ملک مرهونه سهل‏البیع و داراى خریدار باشد، به نحوى که در مقابل فروش آن کلیه مطالبات بانک اعم از مبلغ اصل ضمانت نامه و جرایم تأخیر تأدیه و هزینه‏هاى احتمالى به سهولت و سریعاً قابل تأمین باشد.

د -وثیقه ملکى مورد نظر طبق نظر ارزیاب مورد اعتماد بانک و رعایت مفاد بخشنامه شماره 3 اعتبارات حداقل 150درصد کل مبلغ ضمانت نامه پس از کسر سپرده نقدى ارزش داشته و سند تخصیص تسهیلات تنظیم گردد:

ه - فک رهن از ملک مورد وثیقه منوط به ایفاى تعهدات از سوى متقاضى و یا ابطال ضمانت نامه خواهد بود.
صدور ضمانت نامه در مقابل سفته تضمینى (عنه المطالبه)

صدور ضمانت نامه در قبال سفته تضمینى (عنه المطالبه) با رعایت نکات زیر انجام مى‏پذیرد:

الف -صدور ضمانت نامه براى مشتریان مورد اعتماد و اطمینان شعب در مقابل سفته به امضاى متقاضى (متعهد) و ظهرنویسى ضامن (شخص ثالث) طبق نمونه قرار داد که ارایه مى‏شود، تنظیم گردد.

ب -حداکثر مدت ضمانت نامه یک سال است.

ج -اخذ حداقل 10 درصد مبلغ کل ضمانت نامه برابر با ماده 3 آیین نامه صدور ضمانت نامه‏ها به عنوان سپرده نقدى ضمانت نامه الزامى است.

د -اخذ سفته دو امضایى معادل 120 درصد مبلغ کل ضمانت نامه پس از کسر سپرده نقدى، طبق بخشنامه‏ها و دستورالعملهاى صادره.

تبصره:در مواردى که صدور ضمانت نامه جهت شرکت در مناقصه و مزایده انجام گرفته باشد شعب مى‏توانند با توجه به معافیت از اخذ 10 درصد سپرده نقدى فقط معادل 120 درصد مبلغ کل ضمانت نامه سفته دو امضایى اخذ نمایند.

ه -سفته به صورت عنه المطالبه اخذ و از درج تاریخ مشخص به عنوان سررسید خوددارى و به منظور امکان وصول خسارت تأخیر براساس نرخ مندرج در قراردادهاى تنظیمى در رابطه با صدور ضمانت نامه جهت اقدام در مراجع قضایى نسبت به سفته‏هاى ماخوذه این عبارت پشت سفته درج و به امضاى متعهد و ضامنین برسد. «این سفته تضمین قرارداد شمسبت به صدور ضمانت نامه اقدام کنند. از این رو ضمانت نامه‏ها براى فعالیتهاى متنوعى صادر مى‏شود که مهمترین آنها عبارت‏اند از:
ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده:

مؤسسات حقوقى اعم از دولتى و خصوصى خرید نیازهاى عمده وفروش وسایل و لوازم مازاد بر احتیاج خود و همچنین انجام طرحهاى ساختمانى و سایر موارد مشابه را با درج آگهى رسمى در جراید کثیرالانتشار و روزنامه‏هاى محلى از طریق مناقصه یا مزایده انجام مى‏دهند تا بتوانند اجراى طرحها و خرید لوازم و اموال خود را با کمترین هزینه و فروش لوازم و اموال مازادداشتن فعالیت بانکى و یا پرشدن حد اعتبارى مضمون عنه بنابرتقاضاى مشتریان معتبر بانک صادر مى‏شود، ضمانت نامه‏هاى شخص ثالث مى‏گویند.
سایر ضمانت نامه‏ هاى ریالى:

علاوه بر انواع ضمانت نامه‏هایى که به شرح بند یک تا 6 ذکر شد، ضمانت نامه‏هاى دیگرى نیز وجود دارد که باتوجه به هدفها و منظورهاى مختلف، هریک به نوعى و تحت شرایط خاص صادر مى‏شوند. برخى از این ضمانت نامه‏ها عبارتند از:

الف) ضمانت نامه‏ها به نفع سازمانهاى غله و قند و شکر و چاى کشور:ج) صدور ضمانت نامه به نفع سازمانهاى ارتش جمهورى اسلامى‏ ایران:

به لحاظ این که تسهیلات خاصى براى متقاضیان ضمانت نامه‏هاى بانکى به نفع سازمانهاى ارتش جمهورى اسلامى ایران در نظر گرفته شده‏اند، شعب تهران مى‏توانند این قبیل متقاضیان را به شعبه مرکزى معرفى کنند.

د) صدور ضمانت نامه براى ارایه به دادگاهها و یا به نفع دادگاه:

در مواردى که اشخاص تقاضاى صدور ضمانت نامه براى ارایه به دادگاهها و یا به نفع دادگاهها مى‏کنند، با رعایت شرایطى که در آیین نامه صدور ضمانت نامه ذکر شده است (بند 7 سایر شرایط صدور ضمانت نامه ‏ها)، با انعقاد قرارداد نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام کنند.

ه)صدور ضمانت نامه به نفع اداره کار و امور اجتماعى، وزارت دارایى (مالیاتها) و...:

صدور این گونه ضمانت نامه‏ها منحصراً در قبال وجه نقد و یا انواع سپرده سرمایه گذارى یا گواهى سپرده سرمایه گذارى مدت دار ویژه عام و خاص یا حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانک یا حساب سپرده سرمایه گذارى مدت‏دار متقاضى نزد سایر بانکها و پس انداز قرض‏الحسنه خواهد بود.

در خصوص سایر ضمانت نامه‏هاى ریالى توجه به نکات زیر ضرورى است:

- باتوجه به این که براى صدور این گونه ضمانت نامه‏ها قبلاً فرم خاصى تدوین نشده، شعب موظفند قبل از صدور ضمانت نامه، متن پیشنهادى سازمان ذى ربط را براى تأیید به واحد تسهیلات اعطایى متبوعه ارسال و پس از اخذ تأیید آن با استفاده از فرم پیش‏بینى شده خاصى که ارایه مى‏شود، متن پیشنهادى سازمان مربوطه را در آن درج کرده و سپس نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام کنند.

- واحدهاى تسهیلاتى موظفند درخصوص متن ارایه شده از سوى متقاضى قبلاً نظر اداره حقوقى بانک صادرات ایر
بدیهى است در صورتى که با صدور ضمانت نامه توسط کمیسیون تسهیلاتى شعبه موافقت نشده باشد، ضمن ذکر موضوع در برگ پیشنهاد، سوابق در شعبه بایگانى خواهد شد.

4- شعبه پس از دریافت مصوبه چنانچه با صدور ضمانت نامه موافقت شده باشد با استفاده از فرمهاى مخصوص ضمانت نامه‏ها که ارایه مى‏شود، نسبت به صدور ضمانت نامه مورد نظر اقدام خواهد کرد.

در صورتى که متن ضمانت نامه از نوع ضمانت نامه‏هایى است که نمونه آن قبلاً چاپ و آماده نشده، باید متن مورد نظر مضمون‏له (ضمانت گیر) قبلاً از طرف واحد حقوقى مربوط تأیید شده و ارکان اعتبارى ذى‏ربط با صدور ضمانت نامه با متن فوق موافقت نموده باشد.

5- نحوه تشکیل پرونده تضمینى : در بعضى مواقع ممکن است براى تعدادى از مشتریان که تقاضاى صدور ضمانت نامه‏هاى متعدد داشته باشند پرونده تضمینى تصویب شود. بنابراین نحوه تشکیل این نوع پرونده‏ها نیز عیناً مانند پرونده‏هاى تسهیلاتى بوده و براى پیشنهاد ضمن استفاده از نمونه خاصى که ارایه مى‏شود به شرح زیر عمل خواهد شد:

الف) براى مجموع مبلغ ضمانت نامه‏هاى تعهد دین از قبیل: گمرکى، پیش پرداخت، کسور وجه الضمان و... که در طول سال ممکن است مشترى نیاز داشته باشد، یک رقم پیشنهاد گردد.

ب) براى مجموع مبلغ سایر ضمانت نامه‏ها از قبیل شرکت در مناقصه، مزایده، حُسن انجام کار یا تعهد و... نیز مبلغى جداگانه در نظر گرفته شود.

به این ترتیب با تشکیل یک پرونده تسهیلات تضمینى با دو رقم به شرح فوق شعب مى‏توانند انواع ضمانت نامه‏هاى مورد نظر متقاضى را تا سقف ارقام تصویب شده بدون اخذ مصوبه جدید و بنابر درخواست کتبى متقاضى و طبق ضوابط و دستورالعملهاى مربوط به صدور ضمانت نامه صادر نمایند.


9- کلیه ضمانت نامه‏ها باید با دو امضاى مجاز صادر گردد.
10- کلیه نسخ ضمانت نامه باید به مهرنام و شماره ردیف شعبه و مهر غیرقابل انتقال ممهور گردد.
11- به استثناى نسخه اول، سایر نسخ ضمانت نامه به مهر «بدون ارزش» ممهور خواهد شد.
12- به نسخه اول ضمانت نامه تمبر لازم (طبق تعرفه بانک) الصاق و باطل مى‏گردد.

نسخ مختلف ضمانت نامه به شرح زیر تفکیک مى‏شود:
نسخه اول (نسخه اصلى) - مربوط به مضمون‏له (ضمانت گیر)
نسخه دوم - مخصوص مشترى (متقاضى - مضمون عنه)
نسخه سوم - به منظور ضبط در پرونده ضمانت نامه
نسخه اول براى ارایه به ذى نفع به همراه نسخه دوم ضمانت نامه‏ها به متقاضى تسلیم مى‏شود و روى نسخه سوم با درج جمله «نسخه اصلى و نسخه دوم ضمانت نامه به اینجانب تحویل گردید «از متقاضى رسید اخذ خواهد شد.

نسخه چهارم: براى بایگانى در کلاسور سررسید ضمانت نامه‏ها به ترتیب سررسید ضمانت نامه.

نسخه پنجم: در فایل شماره ردیف ضمانت نامه‏ها به ترتیب شماره ردیف و تاریخ صدور بایگانى و ضمانت نامه‏هاى صادره هر سال از یکدیگر تفکیک و در یک کلاسور نگهدارى شوند.

نسخه ششم: ضمانت نامه‏هاى گمرکى، به عنوان تأیید صدور ضمانت نامه جهت ارسال به واحدهاى تسهیلاتى ذى‏ربط.
شعب موظفند پس از صدور ضمانت نامه، یک برگ کارت تعهدات مشترى بابت ضمانت نامه براى هر مشتر/>
در بعضى مواقع ممکن است اصل ضمانت نامه توسط مضمون له (ذى نفع) یا مضمون عنه (متقاضى) مفقود شود. بنابراین در این‏گونه موارد شعبه مى‏تواند با رعایت نکات زیر نسبت به صدور المثنى ضمانت نامه اقدام نماید:

- موضوع فقدان ضمانت نامه لازم است کتباً از طرف مشترى یا ذى نفع به شعبه صادر کننده اعلام شود.
- چنانچه ضمانت نامه توسط متقاضى مفقود شده باشد، شعبه صادر کننده باید موضوع را کتباً به ذى‏نفع اعلام و در مورد صدورالمثنى‏ نظریه ذى‏نفع را استعلام کند..

- شعبه قبل از صدور المثنى موظف است ضمن بررسیهاى لازم مجوز مربوط به صدور المثنى را از واحد تسهیلاتى مناطق و استانهاى ذى ربط کسب کند.

- پس از اخذ مجوز، تعهد نامه نیز از متقاضى صدورالمثنى (مشترى / ذى نفع) حسب مورد اخذ و در سوابق ضبط خواهد شد.

- با استفاده از نسخه اول و دوم فرم مخصوص ضمانت نامه‏ها که ارایه مى‏شود ( در مورد ضمانت نامه‏هایى که داراى فرم چاپى است) و یا دو برگ فرم سفید ضمیمه (در مورد ضمانت نامه هایى که متن آن توسط ذى‏نفع به بانک ارایه شده) متن قبلى ضمانت نامه تهیه خواهد شد.

منبع- نویسنده: ماخذ: بانکر

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي