نقدي بر (قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي) » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


نقدي بر (قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي)

رده: + مجموعه مقالات / حقوق مالي

نقدي بر (قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي)

قانون ماليات تعاون براي بازسازي كه در تاريخ 9/12/1367 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، برخي از دارائي هاي فردي رامشمول مالياتي استثنائي كرده است. حاصل اين ماليات بايد صرف سرمايه گذاري زير بنائي به منظور بازسازي اقتصاد كشور شود. مدت اعتبار اين قانون سه سال است وماليات پيش بيني شده تنها يك بار وصول مي شود

به مودي امكان مي ،دهد تا از فروش بخشي از ثروت براي پرداخت ماليات خودداري كند و به جاي پرداخت بخشي از ثروت به عنوان ماليات ، با درآمدي كه از ثروت به دست مي آورد، ماليات آن را بپردازد.چگونگي پرداخت اقساط اين ماليات چنين پيش بيني شده بود.
1- اقساط ماليات اموال غير منقول پنجاه ساله وهر قسط5/5درصد
2- اقساط ماليات اموال منقول سي ساله و هر قسط 5/6درصد.
تفاوت مدت پرداخت ماليات اموال غير منقول ومنقول از اين فكر نشات مي گرفت كه فروش اموال غير منقول هم از نظر رواني و هم از نظر مالي سخت تر است و هدف اين بود كه حتي المقدور از مجبور كردن مودي به انتقال قسمتي از سرمايه براي پرداخت ماليات پرهيز شود.
باآنكه اقساط طوراني ، پرداخت ماليات را بي مشكل بزرگي مي ساخت ، با اين همه ماليات با شكست روبه رو شد. زيرا كه تورم ارزش پول را از بين برده وقسط هاي وصول شده عملا" بي ارزش شده بود

تجربه ايتاليا
ايتاليا در1920 ماليات بر ثروت را با نرخ تصاعدي بر قرار كرد. نرخ اين ماليات از 5/4 درصد شروع و به 50درصد مي رسيد. پرداخت به اقساط طولاني و چندين ساله بود كه مدت آن بر حسب ثcolor: #000000;">ماليات بر كل دارايي
افزودن بر ماليات دارائي بدست آمده در زمان جنگ ، جمع داراييهاي موجود در چهار ژوين 1945 نيز به نوبه خودمشمول ماليات تصاعدي ديگر شد. اين ماليات به دارائي هاي با ارزش كمتر ازپانصد هزار فرانك پس از كسر بخشي كه معاف شناخته شده بود، بانرخ 3درصد و به داراييهاي با ارزش بيشتر ازسيصد ميليون فرانك با نرخ 20 درصد تعلق گرفت .

دشواريهاي ماليات تعاون ملي
در عمل ماليات تعاون ملي در فرانسه با دشواريهاي بسيار روبرو شد. شناسائي دارائي تك تك شهروندان نخستيدند. مردم ناگزير بودند براي دريافت اطلاهات لازم وتنظيم اظهارنامه به دفاتراسناد رسمي مراجعه و از آنجا ياري بگيرند ك اين خود پرهزينه بود. دولت فرانسه ناگزير به استخدام كارمندان تازه وپيماني شد تا بازبيني ونظارت بر اظهارنامه هاي مالياتي و تشخيص ميزان ماليات را انجام دهند.
شناسائي ارزش دارائي مشكل بزرگ ديگر ماليات تعاون ملي درگ فرانسه بود. شرط عدالت مالياتي ارزيابي دقيق دارائي ها است كه همه وقت آسان نيست و براي بسياري از داراييها، بازاري كه قيمت دقيق آنها رامشخص كند، وجود ندارد اعتراض درباره تعيين ارزش دارائي ها هميشه وجود دارد هرچند اگر در همه موارد نباشد، در بيشتر موارد ارزيابي كمتر از ارزش واقعي است .
ماليات تعاون ملي حداقل معافيت را براي كمك به داراييهاي كوچك در نظر گرفته بود و دارائي خالص مشمول ماليات بود. در محاسبه دارائي خانواده به دو بخش تقسيم مي شدند كه بخشي براي زن و بخشي ديگر براي شوهر بود وماليات جداگانه به هر بخش بعد از كسر حداقل معافيت تعلق مي گرفت ، فني كه اثر تصاعد را كاهش داد و از ميزان ماليات پرداخت كردني مي كاست .
هنگامي كه داراييها كم وبين شناسائي وارزش آنها هم به تقريب شناخته شده باشد، بازهم وصول ماليات گام تصويب آن (سرمايه گذاران بي درد) آماج حملات سختي قرا مي گيردند ولي به دليل اجتناب از مشكلات مربوط به اجرا دولت بهتر دانسته كه بين دارايهيا دست به انتخاب بزند و داراييهاي (غير مولد و غير منقول و غير كارا) را مشمول اين ماليات استثنائي كند.

منبع برگزيده ماليات
ماده 2 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي ،داراييهاي زيررا در بر مي گيرد.
- املاك و حق واگذاري (سرقفلي )، به استثناي املاكي كه براي توليدات صنعتي وكشاورزي مورد استفاده قرار داشته اند، يك باب خانه مسكوني برايحه دولت حداقل معافيت سيصد ميليون ريال پيش بيني شده بود و نرمها پائين تر بودند واز34 درصد تجاوز نمي كردند.
غير از حداقل معافيت كه براي شخصي كردن ماليات است ، قانون گذار جمع داراييهاي مشمول ماليات هر شخص حقيقي وافراد تحت ولايت و هسمر او را يكجا ماخذ محاسبه ماليات قرار داده است. يعني كل اعضاي خانواده از يك معافيت استفاده مي كند و درمقايسه با مودي مجرد در شرايط نامساعدتري قرار مي گيرند. ارزش خالص اين داراييها ملاك محاسبه است. منتها مطابق تبصره ماده 2 تنها بدهي هاي بانكي مربوط به داراييهاي مشمول ماليات تا تاريخ 1/7/67 پس از تاييد مراجع ذيربط از ارزش داراييهاي مشمول ماليات كسر مي گردد. اين احتمال كه بدهي بانكي مروبط به سهام و سهم الشركه و يا اتومبيل ، باشد بعيد به نظر مي رسد. زيرا ك خريد اتومبيل با وام بانكي و يا خريد سهام با وام بانكي در ايران متداول نيست. بدهي بانكي مي تواند بيشتر مربوط به مستغلات و در حد ناچيزي مربوط به باغها باشد.

ارزيابي داراييهاي مشمول ماليات
ارزش داراييهاي برگزيده ومشول ماليات طبق ماده 5 قانون ماليات تعاون ملي در تاريخ 1/7/67 ملاك محاسبه است. ارزش مذكور خود ارزش واقعي يا ارزش روز داراييها در اين تاريخ نيست ،بلزش دفتري سرمايه در آخرين روز مالي كه خاتمه آن درسال 1367 مي باشد، محاسبه مي شود. در مورد املاكي كه در تاريخ 1/7/67 فاقد ارزش معاملاتي بوده اند. ارزش ملك وارزش حق واگذاري محل (سرقفلي ) معادل ارزش معاملاتي در اين تاريخ محاسبه خواهد شد. ارزش همه دارائي هائي كه مشمول ماليات قرار گرفته اند، درهمين تاريخ برآورد مي شود. براي اتومبيل ارزش روز و براي سهام و سهم الشركه كه ارزش دفتري و براي املاك و سرقفلي و باغها، ارزش معاملاتي در اين تاريخ ملاك محاسبه قرار گرفته اند كه در تمام موارد باارزش واقعي روزتفاوت بزرگي مي تواند، داشته باشد.

چگونگي پردارركرده است ، از بين ببرند. ماليات بر اراضي باير شهري به منظور واداشتن مالك به عمران يا احداث ساختمان نمونه اي ديگر از مالياتها با هدف ارشادي است. ماده 112 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر مي دارد: (كليه اراضي باير واقع در محدوده شهرها كه بدون عذر موجه باير بمانند، مشمول ماليات سالانه بشرح زير مي باشند:
1- اراضي كه تا دوسال از تاريخ اجراي قانون باير نگهداشته شوند، معادل دو درصد ارزش آن به ازاي هرسال .
2- اراضي كه تا چهاسال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند، معادل چهارصد ارش آن به ازاي هر سال مازاد بر دو سال مذكور.
3- اراضي كه بش از چهارسال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند، معالد پنج درصد، ارزش آن به ازاي هرسال مازادبر چهارسال مذكور) .
ماده پانزده همين قانون مي افزايد: (در صورتي كه اراضي باير بر حسب گواهي مراجع ذيصلاح از مشول عنوان مذكور خارج شوند، از سال خروج مشمول ماليات اين فصل نخواهند شد.)
بازهم يك نمونه ديگر از ماليات با هدف ارشادي در قانون مالياتهاي مستقيم بر مستغلات مسكوني خالي است. ماده 10 قانون مذكور مقرر مي دارد: (هرگاه مستغلات مسكوني واقع در مراكز استانه و شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر آماده براي اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانوني بيش از مدت شش ماه متوالي خالي و بلااستفاده شوند، نسبت به بعد از شش ماه مذكور مشمول ماليات بشرح زير خواهند بود:
1- تا يك سال معاد دو در هزار ارزش معاملاتي مستغل به ازاي هرماه .
2- در صورت تجاوز از يكسال معادل چهار در هزارارزش معاملاتي مستغل به ازاي هر ماه مازاد بر يكسال مزبور0)
هدف قانونكذار از اين ماده جز اين نمي تواند باشد كه مالكين واحدهاي مسكوني را در جاهائي كه مردم ازين اين ماليات كمتر از پنج در هزارند. (اين ماليات خوشبيني وسيعي را در توده مردم بوجود مي آورد و مردم را بسيار خوشبين مي كند به حداقل عدالتي كه ما مي توانيم در بخش مالي داشته باشيم 0) ماليات تعاون ملي به منابعي تعلق مي گيرد كه بي زحمت بدست آمده و در اختيار گروه كوچكي از ثروتمندان قرار دارند. گروهي كه به شماره اندك است و كمترين مشاركتي در هزينه هاي جنگ نكرده است و در هزينه ها يعمومي مشاركت ناچيزي دارد ول ياز جنگ واز همه شرايط و امكانات و حتي از افزايش قيمتها سودكلان مي برد، عادلانه است كه از دارائي بي كران و بي زحمت بدست آمده اين گروه برداشتي ولو براي يك بار بشود تا شايد بخشي از هزينه هاي بازسازي پرداخت و پاره اي از مشكلات كشور رفع شود. در درازي جنگ مردم ندار همه گونه دشواري را با بردباري پذيرفته اند و عادلانه نيست كه براي بازسازي ويرانيهاي جنگ فداكاري هاي تازه اي از آنها خواسته شود. به جاي ياري جستن ، مثل هميشه از انبوه مردم بي گيز، بايد به داراييهاي بزرگ روي آورد و با برداشت از آنها موجب تعديل اختلاف در ثروتها شد و رعايت عدالت نمود.

تشابه ماليات تعاون ملي در ايران وفرانسه
از وجوه تشابهي كه بين ماليات تعاون ملي در ايران وفرانسه مي توان شناخت ، يكي در نام و ديگري در شرايط وضع و ديگر در هدف اين ماليات است .
ماليات در هر دو كشور يك نام دارند و همبستگي بين دارا و ندار را نشان مي دهند. دولت ايران نام اين ماليات را از فرانسه گرفته است. زيرا اين كشور مدتها پيش از ايران اين ماليات را وضع كرده و به اجراء گذاشته است. نماينده دولت در مضن دفاع و توجيه لايحه ماليات تعاون ملي اذعان مي كند كه نظير چنين ماليات هائي را با هدف بازسازي در كشورهاي ديگر نيز ار جمله درفرانسه و آلمان وضع و به اجراء گذاشته شده است. مالياتي كه بعد از جنگ جهاني اول در آلمان وضع شده ، عنوان ديگر دارد.
بعدردن چنين امتيازي استفاده كند و تا آنجا كه بتواند بر قدرت پرداخت مودي دست يابد. زيرا اين نكته اساسي است كه دارائي كي و چگونه بدست آمداند. داراييهائي كه قبل از جنگ وجود داشتند، با داراييهائي كه در زمان جنگ و با استفاده از موقعيت جنگي و بازار سياه به دست آمده بودند،يكسان دانسته نشدند. اين دو گونه دارائي مي بايست از هم متمايزمي شدند. تميز اين دو گونه دارائي حائز بزرگترين اهميت در ماليات تعاون ملي فرانسه بود. با در نظر گرفتن ريشه داراييها نرخ ماليات تغيير مي كرد. به داراييهاي بدست آمده در زمان جنگ و از بازار سياه نرخهاي سنگين اعمال مي شد تا يكي از خواستهاي قبلي مردم برآ فرزند و ايراني دومي را داراي همسر و سه فرزند، ودارائي يكصد و بيست ميليون ريالي را به نسبت مساوي متعلق به همه اعضاء اين خانواده پنج نفري فرض كنيم ، اين ايراني ناگزير است اظهارنامه مربوط به دارائي خود و همسر وافراد تحت ولايت خود را تسليم وهريكنسبت به دارائي خود ماليات متعلق را پرداخت كند. يعني اگر هر كدام فقط بيست و چهار ميليون ريال سهم در شركت تجارتي داشته باشد نسبت به چهار ميليون ريال مشمول ماليات خواهد بود در حالي كه ايراني اولي اگر در دارائي بي كرانش باغ پسته اي هم به ارزش يكصدميليون ريال وجود داشته باشد معاف از ماليات خواهد بود و چيزي نخواهد پرداخت.

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي