سوالات و کلید آزمون سال 1390 » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


سوالات و کلید آزمون سال 1390

رده: + آزمون های حقوقی / آزمون های کانون وکلا

55- اوراق مشارکت :

الف) در قانون خاص پیش بینی شده و در صورت تعارض ، مقررات اوراق قرضه را نسخ نموده است .

ب) در کنار اوراق قرضه و به موجب قانون خاص جزء ابزارهای مالی محسوب می باشد .

ج) تنها در نظریه شورای نگهبان پذیرفته شده و به صورت رویه بانکها در آمده است .

د) در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 پیش بینی و جایگزین اوراق قرضه شده است .

56- واخواست ( اعتراض عدم پرداخت) برات ظرف مدت............ از تاریخ سررسید بایستی صورت گیرد .

الف) 10 ماه                ب) 15 روز               ج) 10 روز               د) در خارج 6 ماه و در ایران 30 روز

57- دارنده چک برای وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت علیه............. می تواند اقدام نمایند .

الف) صادر کننده و ظهر نویسان                   ب) صادر کننده و ضامن

ج) فقط صادر کننده                               د) صادر کننده و ظهرنویس و ضامن

58- در صورتی که تاجر ورشکسته اقرار به وقفیت مال خود نماید:

الف) وقف غیرنافذ است.       ب) اقرار او نافذ است.         ج) وقف قابل فسخ است.       د) اقرار او نافذ نیست .

59- به محض صدور حکم توقف تاجر:

الف) دعاوی علیه تاجر به طرفیت مدعی العموم اقامه ولی دعوای موجود به طرفیت خود تاجر پیگیری خواهد شد .

ب) دعاوی علیه تاجر به طرفیت ناظر تصفیه اقامه ولی در دعوای موجود به طرفیت مدیر تصفیه ادامه می یابد .

ج) دعاوی علیه تاجر به طرفیت مدیر تصفیه اقامه و دعوای موجود نیز به طرفیت شخص اخیر ادامه خواهد یافت .

د) دعاوی علیه تاجر به طرفیت مدیر تصفیه اقامه ولی دعوای موجود به طرفیت خود تاجر ادامه خواهد یافت .

60- مرور زمان دعاوی راجع به چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد . ...........

الف) پس از انقضای ده سال از تاریخ آخرین تعقیب قضایی است .

ب) پس از انقضای ده سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت است .

ج) پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور چک است .

د) پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است مگر اینکه ظرف این مدت رسما اقرار به دین شود .

اصول استنباط

61- از ماده 691 قانون مدنی که می گوید: ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است. می فهمیم که ضمان دینی که سبب آن ایجاد شده، باطل نیست. این امر مصداق کدام یک از موارد زیر است؟

الف) مفهوم موافق       ب) مفهوم مخالف            ج) قیاس اولویت                  د) قیاس مساوات

62- ماده 3  قانون مجازات اسلامی می گوید: « قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم  شوند اعمال می گردد مگر آنکه به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد » این ماده مصداق کدام یک از موارد زیر است ؟

الف) عام مجموعی            ب) عام بدلی                 ج) عام افرادی                   د) مخصص منفصل

63- ماده 871 قانون مدنی که می گوید: « هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را بر هم زنند. » مصداق کدام یک از اقسام مخصص متصل می باشد ؟

الف) شرطی                ب) وصفی        ج) غایت       د) استثنائی

64- از حکم ماده 360 قانون مدنی که می گوید: « هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جایز است.» برداشت می کنیم : «هر چیزی که مستقلا قابل فروش نیست، استثنای آن  از مبیع نیز جایز نیست ( از قبیل حق ارتفاق) » این برداشت، مصداق کدام اصطلاح است ؟

الف) مفهوم موافق             ب) مفهوم مخالف      ج) مفهوم شرط           د) هر دو مورد ب و ج

65- برابر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، داشتن گواهی عدم امکان سازش ، لازمه اجرای صیغه طلاق است . گواهی مزبور مصداق کدام مقدمه است ؟

الف) مقدمه عقلی                ب) مقدمه قانونی         ج) مقدمه مقارن                 د) هر دومورد ب و ج

66- ماده 143 قانون مدنی می گوید: « هر کس از اراضی موات و مباحه ، قسمتی را به قصد تملک احیاء کند، مالک آن قسمت می شود.» این ماده متضمن چه دلالتی است ؟

الف) اشاره            ب) تضمنی             ج) اقتضاء         د) تنبیه و ایماء

67- برابر ماده 595 قانون مجازات اسلامی ، توافق بین دو یا چند نفر مبنی بر دریافت و پرداخت ربا جرم است و طبق تبصره 3 همان ماده، ربای بین پدر و فرزند یا زن و شوهر ، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. بین ماده و تبصره مذکور چه نسبتی وجود دارد ؟

الف) حکومت       ب) ورود          ج) تخصص           د) تخصیص

68- ماده 1023 قانون مدنی مقرر می دارد : «هر گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، حکم موت فرضی او داده می شود. » ماده 155 قانون امور حسبی می گوید: « جلسه رسیدگی به درخواست به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می گردد .........» ماده اخیر از نظر احتساب اولین آگهی مذکور در ماده 1023 قانون مدنی :

الف) مخصص آن است                            ب) ناسخ آن است.        

ج) مبین آن ( به کسر یاء) است                 د) مقید آن ( به کسر یاء ) است .

69- عبارت ماده 861 قانون مدنی که می گوید: « موجب ارث دو امر است : نسب و سبب » مصداق کدام اصطلاح است ؟

الف- نص                        ب) محکم                  ج) متشابه             د) هر دو مورد الف و ب

70- طبق ماده 195 قانون مدنی : « اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است. » اگر با عنایت بدین ماده درباره معامله مکره: وقتی که به سرحد فقدان قصد برسد، حکم به بطلان دهیم ، این حکم مصداق چیست؟

الف) قیاس اولویت            ب) قیاس خفی          ج) قیاس مستنبط العله           د) قیاس منصوص العله

71- طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی ، کیفر تهدید ، شلاق یا زندان است . چنین کیفری مصداق چه نوع تخییری است ؟

الف) تخییر بین دو حکم متزاحم                      ب) تخییر بین محذورین                    

ج) تخییر بین دو دلیل متعارض                        د) تخییر بین افراد واجب مخیر

72- ماده 691 قانون مجازات اسلامی می گوید: « هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد ................ به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود .................. » عبارات بعد از « اعم از اینکه » مصداق کدام یک از موارد زیر است ؟

الف) قرینه لفظیه           ب) مخصص              ج) قرینه متصله            د) مبین « به فتح یاء »

73- ماده 46 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: « در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازت جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است. » مجازات قصاص ، حدود و دیات نسبت به این حکم چه رابطه ای دارد؟

الف) ورود                   ب) تقیید                 ج) تخصص                  د) تخصیص

74- ماده 862 قانون مدنی می گوید: « اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند 1پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد » کلمه « اولاد » در این بند نسبت به متوفی :

الف ) صحت سلب دارد و حقیقت است .           ب) صحت سلب دارد و مجاز است.

ج) عدم صحت سلب دارد و مجاز است.           د) عدم صحت سلب دارد و حقیقت است.

75- طبق ماده 67 قانون مدنی: « مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است ...........» حکم مندرج در این ماده :

الف) حکم تکلیفی است چون مستقیما با افعال مکلفین ارتباط دارد.

ب) حکم وضعی است چون مستقیما ارتباط با افعال مکلفین ندارد.

ج) حکم ظاهری است چون ظهور عبارت در بطلان چنین عملی است .

د) حکم تکلیفی از نوع حرمت است چون هیچ کس نباید چنین مالی را وقف کند .

76-  ماده 445 قانون مدنی می گوید: « هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود. » عیوب زن و مرد در عقد نکاح نیز موجد خیار فسخ است. ماده مذکور ، مطلق است یا مقید؟

الف) چون انصراف لفظ « خیارات » به خیارات موجود در معاملات ، انصراف بدوی است چنین انصرافی مانع اطلاق لفظ

نمی شود. (مطلق است )

ب) چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد ، مطلق است .

ج) چون انصراف لفظ «خیارات» به خیارات موجود در معاملات به دلیل کثرت وجود مصداق در خارج می باشد این انصراف مانع اطلاق لفظ می شود. (مطلق نیست.)

د) چون انصراف لفظ « خیارات » به خیارات موجود در معاملات، ناشی از کثرت استعمال لفظ در بعضی از مصادیق آن است ، مانع اطلاق لفظ می شود . (مطلق نیست.)

77- در صورتی که عقد نکاح پس از مقاربت زوجین منحل شده و زن در زمانی ازدواج مجدد کند که طفل متولد از او بتواند به هر یک از دو شوهر اول و دوم ملحق شود مطابق ماده 1160 قانون مدنی ، طفل ملحق به شوهر دوم خواهد بود مگر آنکه امارات قطعیه بر خلاف آن، دلالت کند، این ماده متضمن کدام یک از موارد زیر است ؟

الف) تزاحم دو اماره فراش     ب) اصل تاخر حادث    ج) اصل عدم      د) هر دو مورد الف و ب

78- ماده 1158 قانون مدنی می گوید: « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است » ماده 328 آن قانون نیز می گوید: « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد» هر یک از این دو ماده به ترتیب مصداق کدام یک از موارد زیر است ؟

الف) حکم ظاهری و حکم واقعی                ب) دلیل قطعی و دلیل ظنی

ج) حکم واقعی و حکم ظاهری                   د) دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی

79-ماده 956 قانون مدنی ، مرگ طبیعی را پایان اهلیت استحقاق انسان شمرده است ولی ماده 1018 همان قانون ، تاریخ صدور حکم موت فرضی را ( در مورد غایب مفقود الخبر ) پایان آن اهلیت شمرده است رابطه ماده 1018 نسبت به ماده 956 قانون مزبور مصداق کدام مورد است ؟

الف) ورود             ب) حکومت                   ج) تخصیص                 د) تخصص

 

 80- ماده 1043 قانون مدنی می گوید: « نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدریا جد پدری او است ........» اجازه پدر نسبت به ازدواج دختر باکره مصداق کدام اصطلاح است ؟

الف) علت             ب) سبب                      ج) شرط نفوذ               د) شرط صحت

 

 حقوق جزا

81- الف که فردی عاقل و بالغ است برای سرقت از آقای ب که 14 سال تمام هجری شمسی دارد استفاده می کند، در این صورت :

الف) الف در حکم مباشر است .          

ب) الف در حکم مباشر و ب فاقد مسئولیت کیفری است .

ج) الف در حکم مباشر نیست و ب نیز فاقد مسئولیت کیفری است .

د) الف معاون در جرم تلقی و ب نیز تعزیر می گردد .

82- تحریک یا ترغیب به خودکشی :

الف) جرم نیست .

ب) تسبیب در قتل می شود .

ج) در صورتی که از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صورت گیرد جرم تلقی می گردد .

د) معاونت در قتل به حساب می آید .

83- اگر شخصی داده ها یا علائم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها را تغییر داده و یا این که داده های متقلبانه به آن ها وارد کند، مرتکب چه جرمی شده است :

الف) جعل                                                           ب) کلاهبرداری رایانه ای                

ج) دست کاری غیر مجاز در سیستم رایانه ای                د) تخریب داده های رایانه ای

84- جلسه مجمع عمومی فوق العاده یک شرکت سهامی خاص با حضور همگی سهامداران غیر از یک نفر تشکیل و در این جلسه با توجه به ادعای یکی از سهامداران دایر بر خرید سهم سهام دار غایب چنین تصمیم گرفته

 می شود که سهام دار غایب با فروش سهام خود از شرکت خارج و سهامدار مدعی خرید وارد شرکت شود بعد از اطلاع سهامدار غایب از این موضوع وی اقدام به شکایت نموده به نظر شما اقدام سهامدارن :

الف) جعل است.                                                           ب) کلاهبرداری است.    

ج) از جرائم خاص مندرج در قانون تجارت است.                     د) جرم نمی باشد .

85- کدام عبارت صحیح است ؟

الف) شروع به سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی ، جرم محسوب می گردد .

ب) شروع به سرقت از وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی ، جرم است .

ج) شروع به راهزنی ، جرم محسوب می گردد .

د) هر سه مورد صحیح است .

86- تعلیق اجرای مجازات در کدام یک از جرائم زیر امکان پذیر می باشد ؟

الف) خرید مواد مخدر                                                  ب) معاونت در ساختن مواد مخدر         

ج) نگهداری مشروبات الکلی کمتر از بیست 20 لیتر              د) صدور چک از حساب مسدود

87- آقای الف در خارج از کشور با تراشیدن چندین سکه ی مسی دوران سلجوقی از وزن آن ها کاسته و سپس آن ها را وارد کشور می نماید ، عمل نامبرده :

الف) قلب سکه است.     ب) تخدیش سکه        ج) کلاهبرداری است.      د) فاقد عنوان مجرمانه است .

88- هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه سرنشین یا سرنشینان آن ها کشته شوند و کارشناس تصادفات یکی از رانندگان را 60% و یکی را 40% مقصر اعلام نماید :

الف) رانندگان به تناسب تقصیر خود مسئولیت دارند.

ب) در صورت فوت رانندگان ، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

ج) در صورت داشتن بیمه نامه رانندگان به تناسب تقصیر خود مسئولیت دارند.

د) تقصیر رانندگان به هر میزان که باشد مسئولیت آن ها بطور مساوی خواهد بود.

89- آقای الف و خانم ب مرتکب رابطه ی نامشروع گردیده و مستند به ماده 637 قانون مجازات اسلامی هر کدام به تحمل هشتاد تازیانه محکوم و حکم صادره قطعی و اجراء گردیده است ، نامبردگان :

الف) محرومیت از حقوق اجتماعی ندارند .

ب) تا یک سال پس از صدور حکم قطعی از حقوق اجتماعی محروم می باشند .

ج) تا یک سال پس از اجرای مجازات از بعضی از حقوق اجتماعی محروم می باشند .

د) تا دو سال پس از اجرای مجازات از بعضی از حقوق اجتماعی محروم می باشند .

90- آقای الف به آقای ب مراجعه تا برای معافیت وی از خدمت نظام وظیفه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل نماید، فرد ب عمل موصوف را انجام می دهد ، در این صورت :

الف) عمل هر دو مباشرت تلقی می گردد .

ب) آقای الف جاعل و آقای ب معاون محسوب می گردد .

ج) آقای ب جاعل تلقی و عمل آقای الف فاقد وصف مجرمانه است .

د) آقای الف معاون و آقای ب جاعل محسوب می گردد .

91- آقای الف مبادرت به حمل 30 لیتر مشروب الکلی با خودروی متعلق به پدرش نموده است :

الف) خودروی مزبور به نفع دولت ضبط می گردد .

ب) خودروی مزبور به مالک آن مسترد می گردد .

ج) چنانچه حمل مشروب با اطلاع مالک خودرو باشد ، خودرو ضبط و مرتکب نیز به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم می شود .

د) چنانچه حمل مشروب بدون اطلاع مالک باشد مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه محکوم می شود .

92- آقای الف به اتهام قتل عمد و با توجه به گذشت اولیاء دم در دادگاه کیفری استان به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم و این رأی در نهایت مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار می گیرد، چنانچه پس از سپری شدن نیمی از مجازات حبس ، تقاضای آزادی مشروط شود، این تقاضا در نهایت :

الف) مشمول آزادی مشروط نمی گردد .

ب) در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد .

ج) در دادگاه کیفری استان مورد بررسی قرار می گیرد .

د) چنانچه سابقه ی قبلی محکومیت به حبس نداشته باشد در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد .

93- کدام یک از موارد زیر جزء شرایط لازم برای تحقق سقط جنین قانونی نمی باشد ؟

الف) رضایت پدر و تجویز دادگاه     

ب) وقوع سقط جنین قبل از ولوج روح

ج) تشخیص قطعی سه پزشک و تائید پزشکی قانونی              

د) ناقص الخلقه بودن جنین که موجب حرج مادر است .

94- احمد و مریم مبادرت به ازدواج دائم نموده پس از ثبت عقد بعلت حدوث اختلاف ، حکم طلاق صادر و ثبت

می شود ، احمد از طلاق رجوع لکن این رجوع را ثبت نمی کند :

الف) عمل زوجین جرم تلقی می شود .         

ب) تنها عمل احمد جرم تلقی می شود .                 

ج) در صورت شکایت مقامات ذیصلاح قابل تعقیب و رسیدگی است .

د) عمل نامبردگان فاقد وصف مجرمانه است .

95- آقای الف در یکی از ماه های حرام اقدام به جرح غیر عمدی ب نموده که درنهایت موجب کوری کامل هر دو چشم مجنی علیه گردیده است ، در این صورت مرتکب باید :

الف) دیه کامل پرداخت نماید .         

ب) دیه کامل به اضافه ی ارش پرداخت نماید.

ج) دیه کامل به اضافه ی ثلث دیه ی کامل پرداخت نماید.      

د) دیه کامل به اضافه ی نصف دیه پرداخت نماید .

96- آقای الف که فاقد پروانه ی رانندگی است لکن تخلف دیگری مرتکب نشده است در محلی که عبور عابر پیاده ممنوع می باشد با عابری تصادف و باعث مرگ وی می شود، در این صورت :

الف) راننده ضامن نیست .

ب) راننده ضامن است .

ج) پرداخت دیه بعهده ی بیت المال و راننده فقط به مجازات رانندگی بدون پروانه محکوم می شود .

د) راننده ضامن است و بعلت فقدان گواهی نامه رانندگی مجازات وی تشدید می شود .

97- اگر زانی یا زانیه ادعا کنند به زنا اکراه شده اند :

الف) لازم است مدعیان اکراه ، آن را به اثبات برسانند .

ب) چنانچه دادگاه احتمال دهد این ادعا خلاف واقع است به آن ترتیب اثر نمی دهد .

ج) چنانچه برای ادعای خود دلیل اقامه نمایند حد ساقط می شود .

د) صرف چنین ادعایی برای سقوط حد کافی است مگر یقین بر خلاف آن وجود داشته باشد .

98- آقای الف با علم به اینکه مقداری لوازم یدکی خودرو در نتیجه ی اختلاس حاصل گردیده ، مبادرت به خرید اموال مذکور می نماید ، عمل وی :

الف) وصف مجرمانه ندارد .

ب) در هر حال جرم است .

ج) چنانچه خریدار حرفه ی خود را خرید اینگونه اموال قرار داده باشد ، جرم تلقی می گردد .

د) چنانچه اموال مذکور از اموال نیروهای مسلح باشد ، جرم است .

99- آقای الف منزل مسکونی خود را جهت عمل زنا در اختیار دیگران قرار می دهد و موجبات آشنایی و برقراری ارتباط نامشروع و زنا را فراهم می آورد ، عمل وی :

الف) مستوجب حد قوادی و تعزیر است.

ب) مستوجب حد قوادی است.

ج) دارای دو عنوان مجرمانه حدی و تعزیری بوده و تعدد معنوی محسوب وتنها مجازات اشد اعمال می گردد.

د) مستوجب حد نیست و فقط تعزیر دارد .

100- کدام یک از عبارات زیر در مورد قسامه صحیح نیست ؟

الف ) می توان با آن نوع قتل را مشخص کرد .            

ب) می توان با استناد به آن نوع جرح را مشخص کرد .

ج) می توان با استناد به آن قصاص عضو را اثبات نمود .      

د) می توان با استناد به آن معاونت در قتل را ثابت نمود .

آیین دادرسی کیفری

101- رسیدگی به اتهامات قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر که در چهارچوب موافقت نامه های قانونی دو یا چندجانبه در خاک ایران دستگیر می شوند در مرحله دادرسی به عهده کدام مرجع قضایی می باشد ؟

الف) یکی از مراجع قضایی ، به انتخاب دادستان کل کشور .

ب) یکی از مراجع قضایی تهران به انتخاب رئیس قوه قضائیه .

ج) یکی از مراجع قضایی ، به انتخاب رئیس دیوانعالی کشور .

د) یکی از مراجع قضایی ، به انتخاب رئیس قوه قضائیه .

102- پیشگیری و مقابله با جرایم سازمان یافته امنیتی در مقام ضابط دادگستری به عهده کدام یک از مراجع زیر است ؟

الف) وزارت اطلاعات      ب) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی       ج) نیروی مقاومت بسیج     د) نیروی انتظامی

103- رسیدگی به اتهام اشخاصی که مبادرت به تهیه فیلم یا عکس از محل های اختصاصی بانوان نظیر حمام ها و استخرها نموده و اقدام به تکثیر و توزیع آن ها می کنند در صلاحیت کدام مرجع قضایی است ؟

الف) دادگاه انقلاب                       ب) حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب

ج) دادگاه عمومی جزایی                   د) دادگاه کیفری استان

104- احمد ساکن شهریار از طریق تلفن ثابت شرکت خود واقع در کرج اقدام به ایجاد مزاحمت تلفنی برای رضا ساکن تهران می نماید ، بدین نحو که به کرات با محل کار رضا در قزوین تماس گرفته و به وی توهین می نماید، به پرونده اتهامی مذکور در کدام حوزه قضایی رسیدگی می شود ؟

الف) کرج      ب) شهریار               ج) قزوین                د) تهران

105- دارنده چک بلامحل بر علیه صادرکننده آن شکایت و پس از رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی حکم محکومیت غیابی مبنی بر تحمل یک سال حبس تعزیری صادر می شود. پس از ابلاغ دادنامه ، محکوم علیه اقدام به واخواهی می نماید و شاکی پرونده نیز قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله واخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست ضرر و زیان می کند ، در این صورت :

الف) دادگاه به دعوی ضرر و زیان رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر می کند .

ب) چون دادخواست پس از اعلام ختم دادرسی مرحله بدوی تقدیم شده است رد می شود .

ج) دادگاه با صدور قرار رسیدگی توامان به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید .

د) دادخواست به جهت عدم تقدیم تا پایان جلسه اول دادرسی رد می شود .

106- به جرایم امنیتی مسئولین و کارکنان اداره کل اطلاعات استان در کدام مرجع قضایی رسیدگی می شود ؟

الف) دادگاه کیفری استان تهران

ب) حسب مورد دادگاه کیفری استان تهران – محاکم انقلاب شهرستان مرکز استان

ج) حسب مورد دادگاه کیفری استان تهران – محاکم انقلاب استان تهران

د) محاکم انقلاب شهرستان مرکز استان

107- شخصی به موجب مدارک و مستندات کافی در سال 1375 مرتکب جرم قاچاق کالا شده و به علت متواری بودن در سال 1386  دستگیر گردیده است مرجع قضایی صالحه در خصوص اتهام وارده به وی ، کدام یک از تصمیمات قضایی ذیل را اتخاذ می نماید؟

الف) قرار مجرمیت               ب) قرار ترک تعقیب در صورت استرداد کالای قاچاق

ج) قرار موقوفی تعقیب                د) قرار منع تعقیب

108- رسیدگی به کدام یک از جرایم زیر در صلاحیت دادگاه های سیار قرار دارد ؟

الف) جرایمی که کیفر قانونی آن ها شلاق حدی است .

ب) جرایمی که کیفر قانونی آن ها حداکثر تا سی میلیون ریال جزای نقدی است .

ج) جرایمی که کیفر قانونی آن ه<

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي