سوالات و کلید آزمون سال 1389 » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


سوالات و کلید آزمون سال 1389

رده: + آزمون های حقوقی / آزمون های کانون وکلا

گزينه صحيح در پاسخها باحروف درشت تر( فونت درشت) مشخص شده است
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا)
حقوق مدني

۱- در ملك مشاع، هر يك از مالكان:
۱ ) حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارند.
۲ ) حق هيچ‌گونه تصرف و انتفاع را ندارند.
۳) براي تصرف، نيازمند اذن ديگران هستند.
۴ ) مجاز به تصرف هستند ولي بايد به ديگر مالكان اجرت‌المثل تصرف خود را بدهند.

۲- در كدام‌يك از موارد زير واقف مي‌تواند از وقف منتفع گردد؟
۱ ) واقف خود را موقوف‌عليه قرار دهد.
۲ ) واقف خود را جزء موقوف‌عليهم نمايد.
۳ ) در وقف بر مصالح عامه، خود واقف نيز مصداق موقوف‌عليهم واقع شود. ۴ ) واقف پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از وفات.

۳- شخصي خودرو متعلق به ديگري را سرقت و راديويي روي آن نصب كرده است، در اين صورت پس از رد خودرو به مالك:
۱ ) خودرو و راديو متعلق به مالك است.
۲ ) مالك بايد بهاي راديو را به سارق بپردازد.
۳ ) سارق حق دارد راديو را از روي خودرو بردارد.
۴ ) مالك مي‌تواند با پرداخت بهاي راديو از استرداد آن خودداري كند.

۴- معامله نسبت به مال غير در حضور مالك و سكوت وي، ................ است.
۱ ) باطل
۲ ) نافذ
۳ ) غيرنافذ
۴ ) قابل فسخ.

۵- شرط تاخير در انتقال ملكيت به خريدار در عقد بيع عين معين:
۱ ) صحيح است
۲ ) باطل است، اما عقد بيع صحيح است.
۳ ) چون موجب تعليق در عقد است، باطل و مبطل عقد است.
۴ ) چون مخالف مقتضاي ذات عقد است، باطل و مبطل عقد است.

۶- در عقد بيع، حق حبس اختصاص دارد به مبيعِ:
۱ ) كلي در معين
۲ ) عين معين
۳ ) كلي في‌الذمه
۴ ) همه موارد
۷- اگر مالك عين مستاجره را به ديگري بفروشد:
۱ ) عقد اجاره باطل مي‌شود.
۲ ) عقد بيع منفسخ مي‌شود.
۳ ) عقد بيع و عقد اجاره به حال خود باقي است
۴ ) هم عقد بيع منفسخ و هم عقد اجاره باطل مي‌شود.

۸- مغازه‌اي در سال ۱۳۷۵ اجاره داده شده است. در اثناي مدت اجاره، مستاجر مرتكب تعدي و تفريط شده است:
۱)موجر حق فسخ و تخليه دارد، بدون آنكه حق كسب و پيشه پرداخت كند۲ ) موجر در صورتي حق فسخ دارد كه قادر به منع مستاجر از تعدي و تفريط نباشد.
۳ ) موجر فقط مي‌تواند از طريق مراجعه به دادگاه از تعدي و تفريط مستاجر جلوگيري كند.
۴ ) موجر حق فسخ دارد و مي‌تواند با تاديه حق كسب و پيشه و تجارت تخليه عين مستاجره را از دادگاه بخواهد.

۹- در سند قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان كه براي يك سال به اجاره داده شده، شخص ثالثي از مستاجر ضمانت تضامني كرده است كه در صورت تخلف مستاجر، اجاره‌بها را به موجر پرداخت كند. در اين مورد كدام گزينه درست است؟
۱ ) بستانكار بايد نخست به ضامن رجوع كند.
۲ ) بستانكار بايد نخست به مستاجر (بدهكار اصلي) رجوع كند.
۳ ) بستانكار مي‌تواند به مستاجر و ضامن مجتمعاً رجوع كند و هر يك از آنان مسئول پرداخت نصف اجاره‌بها مي‌باشند.
۴) بستانكار مي‌تواند به مستاجر و ضامن مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع به يكي از آنها و عدم وصول طلب براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع كند.

۱۰- در قرارداد جعاله عامل تعهد كرده است چاهي به عمق يكصد متر در برابر دريافت ده ميليون تومان حفر كند. شخصي در اين قرارداد ضامن جاعل مي‌شود كه در صورت انجام دادن عمل، مبلغ مزبور را به عامل پرداخت كند. در اين مورد، تعهد ضامن از كدام‌يك از موارد زير است؟
۱ ) دين ثابت و مستقر است.
۲ ) دين ثابت و متزلزل است.
۳ ) ديني است كه فقط سبب آن ايجاد شده است.
۴ ) ديني است كه نه اصل آن و نه سبب آن ايجاد شده است.

۱۱- در صورت تلف عين مرهونه:
۱ ) اگر عين مرهونه تلف شود، راهن بايد بدل آن را به رهن گذارد.
۲ ) اگر عين مرهونه به واسطه عمل راهن يا ديگري تلف شود، تلف‌كننده بايد بدل آن را بدهد و بدل آن خود به خود رهن خواهد بود.
۳ ) اگر عين مرهونه توسط شخص ثالث تلف شود، عقد رهن منحل مي‌شود ولي اگر از سوي راهن تلف شود بدل در رهن قرار مي‌گيرد.
۴ ) اگر عين مرهونه به واسطه عمل راهن تلف شود، رهن باطل مي‌شود، ولي اگر از سوي شخص ثالث تلف شود، بدل آن رهن قرار مي‌گيرد.

۱۲- در صورتي كه وكالتي كه موكل به وكيل مي‌دهد مطلق باشد:
۱ ) اختيارات وكيل محدود به اداره اموال موكل است. ۲ ) وكيل مي‌تواند هر قراردادي را از سوي موكل منعقد كند.
۳ ) وكيل مي‌تواند تنها وكالت در دعاوي را از سوي موكل انجام دهد.
۴ ) وكيل اختيار اداره اموال موكل و انعقاد هر گونه قراردادي را از سوي موكل دارد.

۱۳- شخصي براي وصول طلب خود به ديگري وكالت داده است، اگر با مراجعه وكيل بدهكار بدهي را نپردازد:

۱) وكيل حق طرح دعوي به طرفيت بدهكار را ندارد. ۲ ) وكيل مي‌تواند به طرفيت بدهكار طرح دعوي كند.
۳ ) اگر دلايل موكل قوي باشد وكيل حق طرح دعوي را به طرفيت بدهكار دارد.
۴ ) وكيل بايد به بدهكار اظهارنامه بدهد، اگر نپرداخت مي‌تواند به طرفيت بدهكار طرح دعوي كند.

۱۴- صلح بلاعوض:
۱ ) عقد جايز است.
۲ ) عقد باطل است.
۳ ) عقد لازم است.
۴ ) در حكم هبه است و تمامي احكام هبه بر آن جاري مي‌شود.

۱۵- در قرارداد وديعه، پس از مطالبه مال از سوي مالك و امتناع سپرده‌گير از رد مال، اگر مال تلف شود:
۱ ) سپرده‌گير در صورت تعدي و تفريط ضامن است.
۲ ) سپرده‌گير امين است و در هيچ صورت ضامن نيست.
۳ ) سپرده‌گير تنها در صورت اتلاف عمدي مال ضامن است.
۴ ) سپرده‌گير در هر حال ضامن است ولو آنكه تلف مستند به فعل او نباشد.

۱۶- شخصي فوت نموده و ماترك وي معادل يكصد ميليون تومان و بدهي وي ده ميليون تومان است. ورثه بدون پرداخت بدهي، اموال را ميان خود تقسيم كرده‌اند:
۱ ) در صورتي تقسيم درست است كه ورثه از وجود بدهي ناآگاه باشند.
۲ ) بستانكار در صورت امتناع ورثه از پرداخت بدهي، حق دارد از دادگاه ابطال تقسيم را درخواست كند.
۳ ) بستانكار در هر حال مي‌تواند ابطال تقسيم را از دادگاه درخواست كند و طلب خود را از ماترك به دست آورد.
۴ ) خواه ورثه از وجود طلب آگاه باشند يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر متوفي ديني بوده است، تقسيم درست است و بستانكار بايد براي دريافت طلب خود به هر يك از ورثه به نسبت سهم او رجوع كند.

۱۷- شخصي فوت كرده و يك قطعه زمين ۱۵۰۰ متري به ورثه او كه سه نفر هستند رسيده و يكي از سه وارث صغير است :
۱ ) تقسيم با حضور سرپرست صغير در دادگاه انجام مي‌شود.
۲ ) تقسيم اين قطعه زمين تا رسيدن صغير به سن رشد ممنوع است.
۳ ) اداره ثبت محل وقوع ملك با درخواست سرپرست صغير و دو وارث ديگر زمين را تقسيم مي‌كند.
۴ ) دادگاه بدون نياز به نصب سرپرست براي صغير با حضور ديگر ورثه حكم به تقسيم اين ملك مي‌دهد.

۱۸- اگر زن از شوهر متوفاي خود فرزنداني داشته باشد، به ميزان زير ارث مي‌برد :
۱ ) يك هشتم از بهاي اموال منقول و غيرمنقول.
۲ ) يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از بهاي اموال غيرمنقول.
۳ ) يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از عين اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان.
۴) يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان.

۱۹- اگر در عقد نكاح مهرالمسمي ملك غير باشد:
۱ ) نكاح و مهر باطل است.
۲ ) به زن مهرالمثل تعلق مي‌گيرد.
۳ ) زن مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود.
۴ ) مثل آن است كه مهر تعيين نشده باشد و زوجين بايد با تراضي مهر را تعيين نمايند.

۲۰- در صورت مجنون شدن مرد پس از عقد نكاح دايم:
۱) فقط زن حق فسخ دارد.
۲ ) زوجين حق فسخ دارند.
۳ ) فقط شوهر حق فسخ دارد.
۴ ) هيچ‌يك از زوجين حق فسخ ندارند.
.................................................................................................

• آيين دادرسي مدني

۲۱- اگر به موجب قراردادي كه در اصفهان منعقد شده، شخصي يك باب آپارتمان واقع در تهران و يك دستگاه خودرو خريداري نمايد و فروشنده مقيم كرج باشد، دعواي تحويل و تسليم آپارتمان و خودرو كه به موجب يك دادخواست مطرح شده در صلاحيت چه دادگاهي است؟
۱ ) دادگاه عمومي اصفهان كه محل وقوع عقد است.
۲ ) دادگاه عمومي تهران كه محل وقوع آپارتمان است.
۳ ) دادگاه عمومي كرج كه محل اقامت فروشنده (خوانده) است.
۴ ) هر يك از دادگاه‌هاي عمومي تهران و اصفهان و كرج صالح به رسيدگي هستند.

۲۲- كدام بيان صحيح است؟
۱ ) تنظيم قرارداد با دولت حتي به صورت موردي ممنوع است.
۲ ) وكيل مي‌تواند ضمن اشتغال به وكالت، در استخدام دولت نيز باشد.
۳ ) وكيل نمي‌تواند در استخدام دولت باشد ولي مي‌تواند با دولت، قرارداد مشاوره حقوقي داشته باشد.
۴ ) وكيل نمي‌تواند حتي به عنوان مشاور حقوقي از دولت حقوق دريافت كند اما مي‌تواند قرارداد وكالت موردي با دولت تنظيم كند.

۲۳- چنانچه راي دادگاه غيابي بوده و مفاد راي از طريق آگهي در روزنامه ابلاغ شده باشد، تاريخ ابلاغ چه زماني است؟
۱ ) تاريخ انتشار آگهي
۲ ) يك هفته پس از انتشار آگهي
۳ ) يك ماه پس از انتشار آگهي
۴ ) تاريخ اطلاع محكوم‌عليه از مفاد راي

۲۴- در مرحله واخواهي، واخوانده:
۱ ) حق جلب شخص ثالث را ندارد.
۲ ) بايد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، دادخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه تقديم كند.
۳ ) بايد ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ وقت رسيدگي به واخواهي دادخواست جلب ثالث را تقديم دارد.
۴ ) بايد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را تقديم دارد

۲۵- كدام عبارت صحيح است؟
۱ ) راي رفع تصرف عدواني پس از قطعيت لازم‌الاجرا است
۲ ) راي رفع تصرف عدواني قبل از قطعيت و پس از صدور اجراييه قابل اجرا است.
۳ ) راي رفع تصرف عدواني قبل از قطعيت و به دستور مرجع صادركننده قابل اجرا است.
۴ ) راي رفع تصرف عدواني فقط پس از قطعيت و بعد از صدور اجراييه لازم‌الاجرا است.

۲۶- استرداد سند در جريان دادرسي:
۱ ) مطلقاً مجاز است.
۲ ) در صورتي مجاز است كه سند به نفع طرف مقابل باشد.
۳ ) در صورتي مجاز نيست كه به نفع طرف مقابل دليل نباشد و او به آن استناد نكرده باشد.
۴ ) در صورتي مجاز نيست كه به نفع طرف مقابل دليل باشد و او (طرف مقابل) به آن سند استناد كرده باشد.

۲۷- حذف و نمره سوال بين ساير پرسش ها تقسيم شد.

۲۸- دلايلي كه براي اثبات ايقاعات اقامه مي‌شود تابع قوانين چه زماني است؟
۱ ) زمان اقامه دعوا
۲ ) زمان انشاء ايقاع
۳ ) زمان رسيدگي به دعوا
۴ ) تشخيص قوانين حاكم بر دعوا بر عهده دادگاه است.

۲۹- در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول:
۱ ) از نظر صلاحيت، ارزش خواسته مطابق قيمت منطقه‌اي املاك در هر منطقه خواهد بود.
۲ ) از نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي‌كند.
۳ ) از نظر هزينه دادرسي و صلاحيت، ارزش خواسته بايد مطابق قيمت منطقه‌اي محاسبه شود.
۴ ) از نظر هزينه دادرسي، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين كرده است.

۳۰- در كدام‌يك از صورت‌هاي زير، شخص مي‌تواند به عنوان ثالث به حكم اعتراض كند؟
۱ ) در صورتي كه در دادرسي منتهي به راي صادره با هيچ سمتي دخالت نداشته باشد.
۲ ) در صورتي كه در دادرسي منتهي به راي صادره در دادگاه حاضر نشده و لايحه‌اي نيز تقديم نكرده باشد.
۳ ) در صورتي كه در دادرسي منتهي به راي صادره به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد.
۴ ) در صورتي كه در دادرسي منتهي به راي صادره خود يا نماينده‌اش به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد.

۳۱- در مرحله تجديدنظر كدام‌يك از موارد زير ادعاي جديد محسوب مي‌شود؟
۱ ) طرح دعواي مرتبط با خواسته اصلي
۲ ) تغيير عنوان خواسته از اجرت‌المثل به اجرت‌المسمي
۳ ) مطالبه ضرر و زياني كه در جريان دعوا به خواسته تعلق گرفته است.
۴ ) مطالبه اجاره‌بهاي ملك كه در جريان رسيدگي، موعد آن رسيده و پرداخت نشده است.

۳۲- چنانچه شعبه ديوان عالي كشور قرار ابطال دادخواست تاييد شده توسط دادگاه تجديدنظر را نقض نمايد:
۱ ) پرونده به شعبه بدوي صادركننده قرار ارجاع مي‌گردد.
۲ ) شعبه ديوان راساً مبادرت به رسيدگي ماهوي مي‌نمايد.
۳ ) پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه تجديدنظر ارجاع مي‌گردد.
۴ ) پرونده به شعبه تجديدنظر تاييدكننده قرار ارجاع مي‌گردد.

۳۳- اگر كسي كه بايد سوگند ياد كند، براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه چه تصميمي اتخاذ خواهد كرد؟
۱ ) دادگاه بايد به او مهلت دهد.
۲ ) دادگاه نمي‌تواند به او مهلت دهد.
۳ ) دادگاه مطلقاً مي‌تواند به او مهلت دهد.
۴ ) دادگاه مي‌تواند به او مهلت دهد، به ميزاني كه موجب ضرر طرف مقابل نگردد .
۳۴- كدام‌يك از عبارات زير صحيح است؟
۱ ) پس از انكار يا ترديد نسبت به سند، ادعاي جعليت مسموع نيست.
۲ ) پس از ادعاي جعليت سند، انكار يا ترديد نسبت به آن سند، مسموع نيست
۳ ) در صورت انكار يا ترديد نسبت به يك سند همراه با ادعاي پرداخت وجه آن، ادعاي اخير مسموع نخواهد بود.
۴ ) بعد از ادعاي جعليت سند، در صورتي كه نسبت به آن سند، انكار يا ترديد شود فقط به ادعاي اخير رسيدگي مي‌شود.

۳۵- حذف و نمره سوال بين ساير پرسش ها تقسيم شد.

۳۶- كدام‌يك از موارد زير در خصوص دعواي اعسار، (از پرداخت محكوم‌به و هزينه دادرسي) صحيح نيست؟
۱ ) دعواي اعسار يك دعواي غيرمالي است.
۲ ) امكان استفاده از حكم اعسار متوفي براي وراث وي وجود ندارد.
۳ ) معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر مرحله به طور مجزا تحصيل شود۴ ) امكان رسيدگي به دادخواست اعسار از پرداخت محكوم‌به قبل از حبس محكوم‌عليه منع قانوني ندارد.

۳۷- كدام بيان در مورد دستور موقت صحيح است؟
۱ ) در صورتي كه طرف دعوا تامين مناسب بدهد، دادگاه بايد از دستور موقت رفع اثر نمايد.
۲ ) در صورتي كه طرف دعوا تامين مناسب بدهد، دادگاه نبايد از دستور موقت رفع اثر نمايد.
۳ ) در صورتي كه طرف دعوا تامين مناسب بدهد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر مي‌نمايد.
۴ ) در صورتي كه درخواست‌كننده دستور موقت ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور دستور موقت دعواي ماهوي طرح ننمايد، دادگاه راساً از دستور موقت رفع اثر مي‌نمايد
.
۳۸- عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي:
۱ ) در صورتي كه اجراي قرارهاي مذكور را دادگاه لازم بداند قرار رد دعواي بدوي صادر مي‌گردد.
۲ ) در صورتي كه اجراي قرارهاي مذكور را دادگاه لازم بداند قرار ابطال دادخواست بدوي صادر مي‌گردد.
۳ ) در صورتي كه اجراي قرارهاي مذكور به درخواست خواهان باشد موجب صدور قرار ابطال دادخواست بدوي مي‌گردد.
۴ ) در صورتي كه اجراي قرارهاي مذكور به درخواست تجديدنظرخواه باشد قرار ابطال دادخواست تجديدنظرخواهي صادر مي‌گردد.

۳۹- كدام‌يك از عبارات زير صحيح نيست؟
۱ ) فوت محكوم‌عليه در جريان اجراي حكم موجب توقف عمليات اجرايي مي‌شود.
۲ ) درخواست تحرير تركه مي‌تواند از موجبات تعليق عمليات اجرايي در طول مدت تحرير تركه باشد.
۳ ) درخواست رفع اختلاف نسبت به مفاد حكم تحت هيچ شرايطي نمي‌تواند از موجبات صدور قرار تاخير اجراي حكم توسط دادگاه باشد.

۴ ) دادخواست شخص ثالثي كه اموال محكوم‌عليه نزد او توقيف شده است مبني بر تلف مال بدون تعدي و تفريط او، مي‌تواند از موجبات صدور قرار توقيف عمليات اجرايي باشد.

۴۰- اگر خواهان براي اثبات ادعاي خود اقامه بيّنه نمايد، دادگاه با چه تكليفي مواجه است؟

۱ ) دادگاه بايد مطابق بيّنه حكم صادر نمايد.
۲ ) دادگاه بايد در صورت عدم بيّنه معارض، حكم صادر نمايد.
;
<span style="line-height: 115%

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
چهار بعلاوه چهار(به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي