سوالات و کلید آزمون سال 1388 » دانشنامه کامل حقوقی


ثبت نام در سایت    ورود به سیستم
اجازه


سوالات و کلید آزمون سال 1388

رده: + آزمون های حقوقی / آزمون های کانون وکلا

حقوق مدنی


۱.در عقد رهن اگر بعد از ايجاب و قبول مرتهن فوت كند:
۱)عقد منفسخ مي شود.
۲)عقد قبلا واقع شده و عين مرهونه به تصرف وراث داده مي شود.
۳)عقدي واقع نشده و اثر ايجاب و قبول زايل مي شود.
۴)راهن حق فسخ عقد را خواهد داشت.

۲.اتومبيلي با سرعت غيرمجاز در حال حركت است. شخصي عمدا خود را در مسير اتومبيل انداخته و مصدوم مي شود. جبران خسارت بر عهده چه كسي است؟

۱)بر عهده خود مصدوم است و راننده مسووليتي ندارد.
۲)مسووليت بين دو نفر به تساوي تقسيم مي شود.
۳)مسووليت به نسبت ميزان دخالت هر يك از طرفين بين آنها تقسيم مي شود .
۴)راننده مسوول است چون سرعت غير مجاز داشته است .

۳.اگر مالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود خسارت به عهده چه كسي است ؟

۱)از مال مقترض است .
۲)از مال مقرض است.
۳)فقط در صورتي كه مقترض تعدي و تفريط نموده باشد از مال مقترض خواهد بود.
۴)در صورتي كه فقط بر اثر آفات سماوي تلف يا ناقص شود از مال مقرض خواهد بود.

۴.كدام يك از معاملات زير معتبر است ؟

۱)معامله مكره
۲)معامله مضطر
۳)معامله انسان مست
۴)معامله انسان بي هوش

۵.اشخاصي كه گاهي به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند عبارتند از :

۱)پدر ، مادر ، زوج ، زوجه و كلاله امي
۲)پدر ، خواهر ، خواهرهاي ابويني يا ابي ، كلاله امي و زوج
۳)پدر ، مادر ، خواهر و خواهر هاي ابي يا ابويني و كلاله امي
۴)پدر، دختر و دختر ها ، خواهر و خواهر هاي ابي يا ابويني و كلاله امي

۶.اگر حصه يكي از دو شريك وقف باشد:

۱)متولي يا موقوف عليهم حق شفعه ندارند.
۲)فقط متولي حق شفعه دارد.
۳)فقط موقوف عليهم حق شفعه دارند.
۴)متولي و موقوف عليهم حق شفعه دارند.

۷.كدام يك از عبارات زير نادرست است؟

۱)عقد بيع معلق صحيح است.
۲)عقد نكاح معلق باطل است.
۳)عقد ضمان معلق صحيح است.
۴)عقد اجاره معلق صحيح است.

۸. در كدام يك از عقود زير علم اجمالي به مورد معامله كافي است؟

۱)عقد جعاله
۲)عقد رهن
۳)عقد قرض
۴)عقد نكاح

۹. كدام يك از اعمال حقوقي زير را نمي توان به صورت شرط نتيجه ضمن عقد آورد؟

۱)طلاق
۲)عدم عزل وكيل
۳)وكالت
۴)صلح

۱۰ . چنانچه در عقد بيعي كه مبيع آن كلي است جنس و مقدار مبيع ذكر شود ولي وصف آن ذكر نگردد عقد بيع چه وضعيتي دارد؟

۱)صحيح است .
۲) قابل فسخ است .
۳) باطل است.
۴) صحيح است ولي فروشنده مجبور نيست فرد اعلاي آن را ايفاء كند

۱۱. اگر بعد از عقد بيع و قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود ، بيع چه وضعيتي دارد ؟
۱)مشتري حق فسخ دارد.
۲)بيع منفسخ مي شود.
۳)مشتري فقط حق مطالبه ارش دارد.
۴)چون عيب بايد در حين عقد موجود باشد مشتري هيچ حقي ندارد.

۱۲. براي حداقل سن نكاح كدام گزينه صحيح است؟

۱)براي دختر ۱۳ سال تمام قمري و براي پسر ۱۵ سال تمام قمري
۲)براي دختر ۱۵ سال تمام شمسي و براي پسر ۱۵ سال تمام شمسي
۳)براي دختر ۹ سال تمام قمري و براي پسر ۱۵ سال تمام قمري
۴)براي دختر ۱۳ سال تمام شمسي و براي پسر ۱۵ سال تمام شمسي

۱۳. درخصوص اجاره مال مشاع كدام يك از گزينه ها صحيح است؟
۱)اجاره مال مشاع و تسليم عين مستاجره جايز است.
۲)اجاره مال مشاع فقط با اجازه شريك جايز است.
۳)اجاره مال مشاع جايز نيست.
۴)اجاره مال مشاع بدون اذن شريك هم جايز است.

۱۴. شخصي كالايي را خريداري كرده و پس از انجام معامله متوجه مي شود كه كالاي خريداري شده معيوب است. خريدار پيش از اتخاذ هر گونه تصميمي فوت مي كند، در اين صورت:

۱)ورثه فقط حق مطالبه ارش دارند.
۲)حق فسخ ورثه و نيز حق مطالبه ارش ساقط مي شود.
۳)ورثه مختارند در فسخ معامله و يا مطالبه ارش
۴)ورثه فقط حق فسخ معامله را دارند.

۱۵. در حواله لازم است :

۱)محيل به محتال مديون باشد.
۲)محيل به محال عليه مديون باشد.
۳)محتال به محيل مديون باشد.
۴)محال عليه به محيل مديون باشد.

۱۶. اگر مشتري بعد از عقد ، مبيع را اجاره داده باشد و بيع مذكور به استناد يكي از خيارات فسخ شود:

۱)عقد اجاره صحيح است و بايع نمي تواند فسخ يا ابطال آن را بخواهد.
۲)عقد اجاره باطل است و بايع مي تواند حكم بر بطلان آن را از دادگاه بخواهد.
۳)عقد اجاره غيرنافذ است و اعتبار آن مستلزم تنفيذ از ناحيه بايع است.
۴)عقد اجاره صحيح است اما بايع مي تواند آن را فسخ كند.

۱۷. چنانچه ولي قهري طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اعمالي شود كه موجب ضرر مولي عليه است:

۱)دادستان مي تواند منحصراً از اقرباي صغير قيم تعيين كند.
۲)با درخواست يكي از اقارب وي يا درخواست رئيس حوزه قضايي پس از اثبات در دادگاه ، دادگاه ولي مذكور را عزل و راساً قيم تعيين مي نمايد.
۳)ولي قهري ملزم مي شود رعايت غبطه صغير را بنمايد و جبران ضرر كند.
۴)دادگاه حق عزل ولي قهري را ندارد و فقط مي تواند ضم امين نمايد.

۱۸. كدام يك از عقود زير لازم است ؟

۱)عقد مزارعه
۲)عقد مضاربه
۳)عقد جعاله
۴)عقد وكالت

۱۹. اگر برخورد دو وسيله نقليه خارج از اراده راننده ها باشد:

۱) خسارات بالمناصفه بين طرفين تقسيم مي شود.
۲)هر كدام بايد نصف خسارت ديگري را جبران كند.
۳)هر كدام بايد خسارات ديگري را جبران كند.
۴)هيچكدام ضامن نيستند.

۲۰. اقرار سفيه در دعواي راجع به نسب و دعواي راجع به معاملات:

۱)در مورد اول موثر و در مورد دوم بي اثر است.
۲)در هر دو مورد بي اثر است و موثر نيست.
۳)در هر دو موثر است.
۴)در مورد اول بي اثر و در دومي موثر است.


آيين دادرسي مدني


۲۱. كدام گزينه صحيح نيست ؟

۱)مرجع اعاده دادرسي اصلي دادگاه صادر كننده حكم است.
۲)اعتراض ثالث طاري به موجب دادخواست است.
۳)هيچ يك از قرارها قابل اعاده دادرسي نيست.
۴)اعتراض شخص ثالث مهلت ندارد.

۲۲. كدام گزينه صحيح است ؟

۱)چنانچه دادخواست تجديد نظر خارج از مهلت داده شود به موجب قراردادگاه صادر كننده راي بدوي رد مي شود.
۲)راي دادگاه تجديدنظر در هيچ صورتي غيابي محسوب نمي شود.
۳)ادعاي جديد در مرحله تجديد نظر مسموع است.
۴)چنانچه دادخواست تجديدنظر خارج از مهلت داده شود به موجب قرار دادگاه تجديد نظر رد مي شود.

۲۳. ايرادات و اعتراضات بايد....... به عمل آيد مگر اينكه سبب ايراد متعاقباً حادث شود.

۱) بعد از اولين جلسه دادرسي
۲)قبل از جلسه رسيدگي
۳)تا اولين جلسه دادرسي
۴)تا پايان اولين جلسه دادرسي

۲۴. وكيلي كه به دادگاه دادخواست تقديم كرده :

۱)تا قبل از اعلام ختم دادرسي مي تواند استعفا بدهد.
۲)بايد در زماني استعفا دهد كه موجب تجديد جلسه نشود در غير اين صورت دادگاه به ا ين علت جلسه را تجديد نخواهد كرد.
۳)در صورتي استعفايش پذيرفته مي شود كه به اطلاع موكل رسانده باشد.
۴)هر زمان بخواهد مي تواند استعفا دهد و استعفايش موجب تجديد جلسه خواهد شد.

۲۵. دعاوي راجع به تركه متوفي تا زماني كه تركه تقسيم نشده است:

۱)در دادگاه آخرين محل اقامت متوفي در ايران اقامه مي شود.
۲)اگر خواسته راجع به مال غيرمنقول باشد در دادگاه محل وقوع مال اقامه مي شود.
۳)اگر خواسته راجع به دين باشد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه مي شود .
۴)در دادگاه محل اقامت ورثه اقامه مي شود.

۲۶. دادگاه در چه صورتي به نظريه كارشناسي ترتيب اثر نمي دهد؟

۱)فقط در صورتي كه با اوضاع و احوال محقق و معلوم موضوع دعوي مطابقت نداشته و مورد اعتراض هم قرار گرفته باشد.
۲)در صورتي كه خوانده به آن اعتراض كرده باشد.
۳)در صورتي كه با اوضاع و احوال منطبق نباشد.
۴)در صورتي كه مورد اعتراض خواهان قرار گيرد.

۲۷. حداقل فاصله زماني تاريخ ابلاغ احضاريه به گواه با جلسه رسيدگي چند روز است ؟

۱) سه روز
۲)پنج روز
۳)هفت روز
۴)ده روز

۲۸. چنانچه پس از ترديد يا انكار سند خوانده نسبت به همان سند ادعاي جعل نمايد دادگاه به كدام يك رسيدگي خواهد كرد؟

۱)به انكار يا ترديد و جعل هر سه رسيدگي خواهد كرد.
۲)فقط به انكار يا ترديد رسيدگي خواهد نمود.
۳)فقط به ادعاي جعل رسيدگي مي كند.
۴)دادگاه مخير است به هر كدام از ادعاها رسيدگي كند.

۲۹. در صورتي كه محكوم عليه غيابي بخواهد درخواست جلب ثالث كند بايد:

۱)از محكوم عليه غيابي دادخواست جلب ثالث پذيرفته نمي شود.
۲)دادخواست اعتراض ( واخواهي ) را همراه با دادخواست جلب ثالث تواماً به دفتر دادگاه تسليم مي كند.
۳)در جلسه ي اول كه به منظور رسيدگي به واخواهي تعيين شده است جهات و دلايل را اظهار و ظرف ۳ روز دادخواست به دادگاه بدهد .
۴)ضمن دادخواست واخواهي ( اعتراض ) درخواست جلب ثالث كند.

۳۰ . در صورتي كه مال غير منقولي به نحو اشتراك در تصرف چند نفر باشد و بعضي از آنان مانع تصرف بعضي ديگر شود عمل آنان.....

۱)در حكم تصرف عدواني است و مشمول مقررات راجع به دعاوي تصرف عدواني در قانون آيين دادرسي مدني است.
۲)در صورتي عدواني محسوب مي شود كه سهم هر يك معلوم باشد.
۳)تصرف عدواني تلقي نمي شود زيرا هر يك از آنان در اجزاي مال سهيم هستند.
۴)در حكم تصرف عدواني است اما چون مالكيت طرفين مشاعي است دعواي رفع تصرف عدواني مسموع نيست.

۳۱. هر گاه پس از صدور دستور موقت ادعاي خواهان رد شود:

۱)خوانده مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي نهايي براي مطالبه خسارت طرح دعوا كند.
۲)خوانده مي تواند ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ راي نهايي مطالبه ي خسارت كند و اين درخواست تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست.
۳)خوانده مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي نهايي براي مطالبه خسارت دعوا طرح كند.
۴)خوانده مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي نهايي مطالبه خسارت كند و اين درخواست تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست .

۳۲. احكام مستند به اقرار در دادگاه :

۱)مطلقا قابل درخواست تجديد نظر است.
۲)مطلقا قابل درخواست تجديد نظر نيست.
۳)با رعايت حدنصاب قابل تجديد نظر است.
۴)قابل درخواست تجديدنظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده حكم

۳۳. چنانچه پس از درخواست اعاده دادرسي پرونده با قبول درخواست اعاده دادرسي در دادگاه مطرح شود، كدام يك از گزينه هاي زيردرست است؟

۱)فقط دعواي ورود ثالث پذيرفته مي شود.
۲)غير از طرفين دعوي شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود.
۳)طبق قواعد عمومي آيين دادرسي مدني امكان اقامه دعواي طاري وجود دارد.
۴)فقط دعواي متقابل پذيرفته مي شود.

۳۴. آيا تصميم دادگاه در مورد اعتراض ثالث اجرايي كه مستند به حكم قطعي يا سند رسمي نباشد( موضوع ماده ۴۷ قانون اجراي احكام مدني ) قابل تجديد نظر است؟

۱)بله ، در همان دادگاه
۲)بله در ديوان كشور
۳)بله در دادگاه تجديدنظر استان
۴)خير

۳۵. در صورتي كه دعوا قبلا در دادگاه ديگري اقامه و مطرح رسيدگي باشد و با ايراد سبق طرح دعوي توسط خوانده در جلسه اول مواجه شود:

۱)دادگاه قرار عدم استماع دعوي صادر مي كند.
۲)دادگاه از رسيدگي به دعوي خودداري و پرونده را به دادگاهي كه دعوي در آن مطرح است ارسال مي كند.
۳)دادگاه قرار رسيدگي توامان صادر مي كند.
۴)دادگاه قرار رد دعوي صادر مي كند.

۳۶. از دادگاه بدوي حكمي مبني بررفع تصرف عدواني صادر شده است ، اين حكم :

۱)پس از ابلاغ قابل اجراست.
۲)بلافاصله قابل اجراست
۳)فقط پس از قطعيت قابل اجراست
۴)بلافاصله پس از صدور و با اخذ تامين از محكوم له قابل اجراست.

۳۷. در صورتي كه طرف دعوي تاميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد:

۱)دادگاه مكلف به رفع از اثر دستور موقت است.
۲)دادگاه در صورت مصلحت مي تواند از دستور موقت رفع اثر نمايد.
۳)دادگاه نمي تواند در هيچ حالتي از دستور موقت خود رفع اثر كند .
۴)دادگاه فقط در صورت رضايت خواهان دستور موقت ، از آن لغو اثر مي كند.


۳۸. ثالثي كه به درخواست يكي از اصحاب دعوي جلب به دادرسي مي شود چه موقعيتي دردادرسي دارد؟

۱)موقعيت خوانده
۲)موقعيت خواهان
۳)موقعيت گواه
۴)موقعيت خواهان يا خوانده حسب مورد

۳۹. چنانچه پس از صدور قرار تامين خواسته ظرف مهلت مقرر اقامه دعوي نشود:

۱)چنانچه مستند صدورقرار تامين سند رسمي باشد مجاز به رفع اثر نيست.
۲)دادگاه به درخواست خوانده از قرار تامين رفع اثر مي كند.
۳)دادگاه مجاز به رفع اثر از قرار تامين نيست.
۴)دادگاه راساً از قرار تامين رفع اثر مي كند.

۴۰. دلايلي كه براي اثبات ضمان قهري اقامه مي شود تابع كدام قانون است؟

۱)قانون زمان اجراي حكم
۲)قانون زمان طرح دعوي
۳)قانون حاكم بر زمان تحقق واقعه ي موجب ضمان
۴)قانون زمان صدور حكم

حقوق تجارت

۴۱. به موجب قانون صدور چك در صورت صدور چك به وكالت مسووليت پرداخت وجه آن به عهده كيست ؟

۱)فقط وكيل
۲)فقط موكل
۳)وكيل و موكل بالمناصفه
۴)وكيل و موكل متضامناً

۴۲. در مورد سفته اي كه فاقد امضاء متعهد ( صادر كننده ) است ظهر نويسان چه مسووليتي دارند؟

۱)به دليل فقدان امضاي صادر كننده چنين سفته اي هيچ اعتباري ندارد.
۲)متعهد به علت فقدان امضاء مسوول نيست اما ظهرنويسان در برابر دارنده مسوول هستند.
۳)در صورت اعتراض عدم تاديه و طرح دعوي در مهلت قانوني ظهرنويسان مسووليت دارند.
۴)بر اساس اصل استقلال امضاءها در برابر دارنده مسووليت تضامني دارند.

۴۳. داشتن كدام يك از دفاتر زير براي تاجر الزامي نيست؟

۱)دفتر دارايي
۲)دفتر روزنامه
۳)دفتر كپيه
۴)دفتر ترازمالي ماهانه

۴۴. در شركت سهامي عام امضاء ورقه تعهد سهم :

۱)به خودي خود مستلزم قبول تصميمات هيات مديره است.
۲)منحصراً مستلزم قبول تصميمات مجامع عمومي است.
۳)به خودي خود مستلزم قبول اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي است.
۴)به خودي خود مستلزم قبول تصميمات مجامع عمومي و هيات مديره است.

۴۵. آيا درخواست ورشكستگي بعد از انحلال شركت امكان پذير است ؟

۱)خير، چون بعد از انحلال شخصيت حقوقي شركت از بين مي رود.
۲)بله ، چون شركت تا ختم تصفيه داراي شخصيت حقوقي است.
۳)در شركت هاي تضامني امكان پذير نيست.
۴)در شركت هاي سهامي امكان پذير نيست.

۴۶. در صورتي كه مرسل اليه مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل و نقل بابت مال التجاره مطالبه مي نمايد قبول نكند، در اين فرض متصدي حمل ونقل داراي چه حقي است ؟

۱)تملك
۲)حبس
۳)ترهين
۴)فروش

۴۷. شركت سهامي چه زماني شخصيت حقوقي پيدا مي كند ؟

۱)پس از تعهد كليه سهام شركت
۲)پس از قبول سمت مديران و بازرسان
۳)پس از ثبت و اعلان در جرايد
۴)پس از ثبت و اعلان در روزنامه رسمي

۴۸. انتخاب اشخاص حقوقي به عنوان مدير شركت هاي سهامي :

۱)فقط در موارد خاص امكان پذير است.
۲)در هر حال امكان پذير است.
۳)به هيچ وجه امكان پذير نيست.
۴)در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده امكان پذير است.

۴۹. قائم مقام تجارتي در چه صورتي منعزل است؟

۱)با جحر رئيس تجارت خانه
۲)با فوت رئيس تجارت خانه
۳)با انحلال شركت تجاري
۴)هر سه مورد صحيح است.

۵۰. اگر مال التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل در چه صورتي مسوول است؟

۱)در صورتي كه ثابت كند تعدي و تفريط نكرده است ، مسوول نيست .
۲)در صورتي مسوول است كه نتواند ثابت كند كه تلف مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نمي توانست از آن جلوگيري كند.
۳)در صورتي مسوول است كه ثابت شود تعدي و تفريط كرده است .
۴)مطلقا مسوول است.

۵۱. معاملات تاجر ورشكسته در فاصله بين صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي و حكم بر بطلان يا فسخ آن :

۱)در صورتي كه ضرر وارد شود حتي بدون قصد اضرار هم باطل است.
۲)در صورتي كه به قصد اضرار به طلبكاران باشد و واقعا هم ضرر وارد شود باطل است
۳)در هر حال صحيح است.
۴)مطلقا باطل است.

۵۲. چنانچه شركتي تجاري تشكيل شود و امور تجارتي خود را به صورت يكي از شركت هاي مذكور در قانون تجارت درنياورد تابع چه مقرراتي است؟

۱)تا بع مقررات شركت هاي سهامي خاص است.
۲)تابع مقررات قانون مدني است.
۳)تابع احكام راجع به شركت هاي تضامني است و شركت تضامني محسوب مي شود.
۴)تابع اساسنامه شركت است هرچند منطبق با هيچ يك از شركت هاي قانوني نباشد.

۵۳. مطابق قانون تجارت در شركت هاي سهامي انتقال سهام با نام چگونه صورت مي گيرد؟

۱) با ثبت در دفتر سهام شركت
۲)با سند رسمي
۳)با قبض و اقباض
۴)با پشت نويسي ورقه سهام

۵۴. تغيير و اصلاح طرح اساسنامه با چه مرجعي است ؟

۱)مجمع عمومي فوق العاده
۲)مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
۳)مجمع عمومي موسس
۴)مجمع عمومي عادي

۵۵. اگر كسي كه برات در وجه او صادر شده است بدون نوشتن هيچ مطلبي فقط پشت سند را امضاء كند و آن را دراختيار ديگري قرار دهد:

۱)ظهر نويسي دلالت بر وثيقه گذاشتن سند دارد.
۲)ظهر نويسي حاكي از انتقال سند است.
۳)ظهر نويسي دلالت بروكالت دادن به گيرنده جهت وصول دارد.
۴)ظهر نويسي ضمانت تلقي مي گردد.

۵۶. در صورتي كه تاريخ توقف تاجر در حكم ورشكستگي قيد نشده باشد تاريخ توقف تاجر چه زماني محسوب مي شود؟

۱)تاريخ قطعيت حكم ورشكستگي
۲)تاريخ شروع به اجراي حكم ورشكستگي
۳)تاريخ طرح دعوي در محكمه
۴)تاريخ صدور حكم ورشكستگي

۵۷. آيا در اجراي چك از طريق ثبت مي توان عليه ظهرنويس اقدام كرد؟

۱)خير
۲)بله ، اگر مدت ۱۵ روز از صدور گواهي عدم پرداخت نگذاشته باشد.
۳)بله ، اگر مدت ۶ ماه از زمان صدور گواهي عدم پرداخت نگذاشته باشد.
۴)بله ، زيرا وي ( ظهر نويس) مسووليت پرداخت وجه چك را پذيرفته است.

۵۸. مسووليت موسسين شركت سهامي نسبت به اعمال و اقداماتشان به منظور تاسيس و ثبت شركت چگونه است ؟

۱) تضامني
۲)به نسبت مبلغ پذيري نويسي شده
۳)به تساوي
۴)به نسبت سهام

۵۹. كسي كه چك پس از ارائه به بانك و صدور گواهي عدم پرداخت ( برگشت ) به وي منتقل شده است :

۱)مطلقا حق تعقيب كيفري ندارد.
۲)فقط حق دارد از طريق اجراي ثبت تقاضاي صدور اجرائيه كند.
۳)چنانچه انتقال با سند رسمي باشد از كليه ي حقوق قانوني بهره مند است.
۴)در صورتي كه انتقال قهري باشد از كليه حقوق قانوني بهره مند است.

۶۰. كدام گزينه در مورد مطالبه ي وجه برات صحيح است؟

۱)دادگاه مي تواند به مديون مهلت بدهد ولي مجاز به قرار اقساط نيست.
۲)دادگاه نمي تواند بدون موافقت طلبكار به مديون مهلت بدهد.
۳)دادگاه راساً مي تواند مهلت عادله بدهد.
۴)دادگاه مي تواند به درخواست مديون مهلت عادله يا قرار اقساط بدهد .

اصول استنباط

۶۱. برابر ماده ۲۷۷ قانون مدني :'' متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط بدهد'' ، عبارت '' ولي حاكم مي تواند ...'' چه عنواني دارد؟

۱)مخصص منفصل لفظي
۲)مخصص متصل استثنايي
۳)مخصص منفصل شرطي
۴)مخصص متصل شرطي

۶۲. ماده ۱۲۵۷ قانون مدني كه مي گويد :'' هر كس مدعي حقي باشدبايد آن را اثبات كند...'' ريشه در چه اصلي دارد؟

۱)استصحاب
۲)اشتغال
۳)صحت
۴)عدم

۶۳. ماده ۳۷۷ قانون مدني مقرر داشته :'' هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود...'' تسليم هر يك از عوضين چه نوع واجبي است؟

۱)واجب مضيق
۲)واجب مشروط
۳)واجب عيني تعبدي
۴)واجب عيني توصلي

۶۴. هرگاه شخصي زوجه و پدري فقير دارد كه بايد مخارج هر دو را مطابق مادتين ۱۱۰۶ و ۱۲۰۰ قانون مدني بپردازد ولي تنها مخارج يك نفرشان را مي تواند تامين كند . طبق ماده ۱۲۰۳ آن قانون پرداخت نفقه زوجه بر نفقه پدر مقدم است. اين وضعيت مصداق چيست؟

۱) تعارض واقعي
۲)تعارض ظاهري
۳)تزاحم
۴)تخصيص

۶۵. بند ۳ ماده۳۶۲ قانون مدني مي گويد:'' عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد'' اين الزام مصداق چه نوع واجبي است؟

۱)اصلي
۲)تبعي
۳)تخييري
۴)تعبدي

۶۶. ماده ۸۷۴ قانون مدني گويد: '' اگر اشخاصي كه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنكه فوتش مجهول است از آن ديگري ارث مي برد '' حكم اين ماده مبتني بر چيست؟

۱)قاعده يقين با شك ساري
۲)اصل استصحاب
۳)اصل عدم قرينه
۴)اصل تاخر حادث

۶۷. ماده ۶۷ قانون مدني گويد: '' مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است'' از اين ماده نتيجه مي گيريم كه قبض در عقد وقف :

۱)مقدمه صحت است.
۲)مقدمه علم است.
۳)مقدمه نفوذ است.
۴)مقدمه وجود است.

۶۸. برابر مادتين ۶۰۷ و ۶۲ قانون مجازات اسلامي مقاومت در برابر مامورين دولت حين انجام وظيفه جرم ولي مقاومت درمقابل تعرضات آنان جايز است . هر يك از اين دو قسمت به ترتيب مصداق كدام گزينه است؟

۱)حكم واقعي ثانوي – حكم واقعي اولي
۲)حكم ظاهري – حكم واقعي
۳)حكم واقعي- حكم ظاهري
۴)حكم واقعي اولي – حكم واقعي ثانوي

۶۹. اصل سيزدهم قانون اساسي كه مي گويد : '' ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند ...'' بيانگر چه نوع مفهومي است؟

۱) غايت
۲)وصف
۳)شرط
۴)حصر

۷۰ . عبارت '' غير مسلم '' براي وصي در ماده ۱۱۹۲ قانون مدني كه مي گويد: '' ولي مسلم نمي تواند براي امور مولي عليه خود وصي غير مسلم معين كند '' مصداق كدام اصطلاح است ؟

۱)مقيد
۲)مخصص
۳)خاص
۴)ناسخ

۷۱. ماده ۸۷۶ قانون مدني گويد: '' با شك در حيات حين ولادت حكم وراثت نمي شود '' مبناي حكم اين ماده چيست ؟

۱)اصل عدم
۲)اصل برائت
۳)اصل استصحاب
۴)اصل احتياط

۷۲. ماده ۲۴ قانون مدني گويد: '' هيچ كس نمي

لایک و ارسال این مطلب در فیس بوک
ارسال این مطلب به یک دوست : File engine/modules/imp.send.news/send_news.php not found.
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
نظرات (1)

حقوقدان کوچک 26/07/1393 - 20:47
salam
نقل قول کردن          1

دیدگاه شما
نام شما:
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم):
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
سوال:
دو بعلاوه دو (به عدد)   پاسخ:
اشتراک ایمیل 

شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک دانشنامه و انجمن شده و از بروزسانیها مطلع شوید. لازم به ذکر است ایمیل های ثبت شده به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و کاربران میتوانند ایمیل خود را بدون دغدغه و ترس از انتشار ایمیلشان اقدام به اشتراک نمایند

بپرسيد،مشاوره حقوقي آنلاين - مرجع پاسخگويي به سوالات حقوقي ،کيفري،نيروهاي مسلح ، حقوق کار-پرسشهاي حقوقي